روزی خـواهـد رسیـد کـه ..

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:شنبه 1 اردیبهشت 1397-02:46 ب.ظ


عکس نوشته
فقـط بـه ایـن خـاطـر کـه وقـتی 

هـر بار کسـی را پـس مـی زنیـد ، 

همیـشه دوان دوان بـه سـوی شمـا بـرمی گـردد ، 

او را دسـت کـم نگیـریـد . 

چـون روزی خـواهـد رسیـد کـه دیگـر باز نخـواهد گشـت . نوع مطلب : عکس نوشته و متن 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

زنـدگـی

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:جمعه 31 فروردین 1397-07:43 ب.ظ


عکس نوشته


زنـدگـی همیـن روزی اسـت کـه زود سپـری شـدنـش را آرزو میـکنیم ... 

لبـخند بـه غـم ها و امیـد بـه پایان غـم ...


نوع مطلب : عکس نوشته و متن 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قضاوتم نکن

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:سه شنبه 28 فروردین 1397-03:29 ب.ظ


عکس نوشته


تا موقعی که نتونی چیزایی که به من گذشته 


رو بگذرونی قضاوتم نکن ، 


یه دلیل واسه کارایی که کردم هست 


یه دلیلی هست ، که من این شدم ...نوع مطلب : عکس نوشته و متن 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گذشته

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:شنبه 25 فروردین 1397-10:20 ب.ظعکس نوشته
یه روزی که داری با خـودت فکـر میـکنی 

میفـهمی یه جـایی بایـد گذشـته رو 

تمـوم کنـی وگـرنه آینـده هیـچوقت سـراغت نمـیاد 


نوع مطلب : عکس نوشته و متن 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مادر

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:یکشنبه 19 فروردین 1397-01:50 ب.ظعکس
تنـها کـسی که گـفت دوسـت دارم 


و خنـدم نگـرفـت مــادرم بـود 


نوع مطلب : پدر و مادر 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

حـرمـت ..

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:سه شنبه 14 فروردین 1397-02:37 ب.ظ


عکس نوشتهحـرمـت ها را نشکنیـم 

شـاید روزی جـایی به دلـیلی مجبـور باشیـم 

به هـم " سـلام " کنـیم 

همیـشه به حـد یـک سـلام هم شـده حـرمت نـگه داریـم نوع مطلب : عکس نوشته و متن 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

لبخند

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:یکشنبه 12 فروردین 1397-07:44 ب.ظعکس نوشته
هیـچ چیـز زیبـاتـر از انسـانی نیسـت که 


از درون میگـرید اما از بـرون همیـشه لبـخند بـر لـب دارد .


نوع مطلب : عکس نوشته و متن 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مهربونا ...

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:پنجشنبه 9 فروردین 1397-05:41 ب.ظ


عکس نوشتهمهـربـونا تنهـا مشــکلـشون اینـه 

کـه فـکر میـکنن بقیـه هـم 

مثـل خـودشـون مهـربـوننخسرو شکیبایی

نوع مطلب : عکس نوشته و متن 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

احساس ثروتمندی

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:شنبه 12 اسفند 1396-05:02 ب.ظعکس نوشته

اگر می خواهید احساس ثروتمندی کنید ، 


تمام چیزهایی را بشمارید که دارید 


و پول قادر به خریدنشان نیست .


نوع مطلب : عکس نوشته و متن 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

حس خوبیه

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:پنجشنبه 10 اسفند 1396-06:35 ب.ظ


عکس نوشته


حـس خـوبیـه وقتـی 

بـه کسـی میـگی خـوبـی ؟ 

مـیگه نـه ! 

ایـن ینـــــی روت حـساب کـرده 


نوع مطلب : عکس نوشته و متن 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

زنـــها ....

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:سه شنبه 8 اسفند 1396-07:33 ب.ظعکس نوشته

زنـها سلیـقه های خـوبـی دارنـد 

زنـها نقـاش هـای خـوبـی هستنـد

درد را در زیبـاتـریـن شـکلـش مـیکشـند

ولـی ادعـا نمـی کــنند بهـرنگ قاسـمی داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چه زیباست ..

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:شنبه 5 اسفند 1396-12:30 ب.ظ


عکس نوشتهچـه زیبـاسـت امـیدوار بـودن و با امـید زنـدگـی کـردن 


نـه امیـد بـه خـود ؛ کـه غـرور اسـت 

نـه امیـد بـه دیـگران ؛ کـه حمـاقـت اسـت

بـلکه امیـد بـه خـدا کـه منبـع تمـام آرامـش هـاسـت 


نوع مطلب : آرزوهای قشنگ 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مشکل گشایی

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:پنجشنبه 3 اسفند 1396-07:47 ب.ظ


عکس نوشته

شـاد کـردن دل انـسانـها 

و مـشکل گـشایی از کـار آنهـا 

ارزشش بیـشتر از سـالهـا 

عـبادت و راز و نیـاز اسـت 


نوع مطلب : آرزوهای قشنگ 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فقط ...

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:دوشنبه 30 بهمن 1396-05:59 ب.ظعکس نوشته

فقـط بـه ایـن خـاطـر کـه وقتـی 

هـربار کسـی را پـس مـی زنیـد ، 

همیشـه دوان دوان بـه سـوی شمـا بر می گـردد ، 

او را دسـت کـم نگیـرید . چـون روزی خـواهـد رسیـد 

کـه دیـگر باز نخـواهـد گـشت .

نوع مطلب : آرزوهای قشنگ 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

همیشه زیبا ....

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:یکشنبه 29 بهمن 1396-02:22 ب.ظ


عکس نوشته
گـدای عـشق نبـاشیـد ، 

بخشـنده عـشق باشیـد ،

انـسانـهای زیبـا همـیشه 

خـوب نیسـتند ، امـا 

انـسانـهای خـوب همـیشه 

زیبـایـند .


نوع مطلب : آرزوهای قشنگ 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شکرگزارم

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:پنجشنبه 26 بهمن 1396-02:47 ب.ظ


عکس نوشته


خـدایا ! تـو را شکـرگـزارم 

بخـاطـر شـب هـایی کـه تبـدیل بـه صـبح شـدند ، 

دوسـتانی کـه مبـدل بـه خـویشـاوند شـدند ، 

رویـاهایـی کـه بـه حـقیقـت پیـوسـتند ، 

و دوسـت داشـتن هـایـی کـه منتـهی بـه عشـق شـدند . 


نوع مطلب : آرزوهای قشنگ 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

خوب بودن

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:شنبه 21 بهمن 1396-03:24 ب.ظ


عکس نوشته

نوع مطلب : زندگی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بهشـت

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:سه شنبه 17 بهمن 1396-08:06 ب.ظعکس نوشته


می گویند آدم های خوب به بهشـت می روند 

اما من می گویم آدم های خوب هر کجا که باشنـد 

آنجا " بهـشت " است فریدون فرخزاد 


نوع مطلب : آرزوهای قشنگ 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اخلاق خوب

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:سه شنبه 10 بهمن 1396-07:14 ب.ظ


عکس نوشته


هیچ رابطه ای ضمانت نامه نداره 

اخلاق خوب دوطرفه که می تونه 

باعث شه یه رابطه یا دوستی دووم بیاره 


نوع مطلب : آرزوهای قشنگ 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

توقع !

نویسنده :اَدمــیـــن
تاریخ:شنبه 7 بهمن 1396-07:15 ب.ظ
دوست داری خوشبخت باشی؟

از هیچ کس هیچ توقعی نداشته باش !


عکس نوشته


نوع مطلب : آرزوهای قشنگ 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :11
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo