✿ ✘::. متن های زیبا .::✘ ✿ . دنیایی پر از احساس را در اینجا تجربه کنید با تشکر از حمایت شما . . ☆نیــــــــکا☆ツ *** چه زیبا گفت فروغ فرخزاد... دلت❤️ را بتکان اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمیـن بگذار همانجا بماند...؋ـقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربـه را بیرون بکش،قاب کن، و بزن به دیوار دلت❤️... اشتباه کردּن اشتباه نیست در اشتباه ماندنּ اشتباه است. http://nikabazrafshan.mihanblog.com 2017-07-24T01:42:32+01:00 text/html 2017-07-23T18:45:07+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان محبّت http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4059 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">یادمون باشه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;در املای <font color="#009900">زندگى</font> ..</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">همیشه براى<font color="#cc66cc"> «محبــّت»&nbsp;</font></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04vm7_653978/%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF_m.gif" alt="شکلک ریز قلبی"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تشدید بگذاریم...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تا از دوستیمان&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">حتى&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نیم نمره هم ڪم نشود....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04u8g_696408/%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%84+%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B+%E3%81%8A%E6%B0%97%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%81%9F%E3%82%93%E3%82%86%E3%82%8B_m.gif" alt="شکلک ریز ستاره">&nbsp;<font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">شبتون آروم</font><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6666">&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04u8g_696408/%E5%8F%AF%E6%84%9B%E3%81%84+%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B+%E3%81%8A%E6%B0%97%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8A%E3%81%8D%E3%82%83%E3%82%8F%E3%81%9F%E3%82%93%E3%82%86%E3%82%8B_m.gif" alt="شکلک ریز ستاره"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/7896205799/570310_JCwfM57V.gif" alt="http://s2.picofile.com/file/7896205799/570310_JCwfM57V.gif"></div> text/html 2017-07-22T07:16:54+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان انسان های ساده http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4058 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#009900">ﺳﺎﺩﻩ</font> ﮐﻪ میشوی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺏ میشود؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺧﻮﺩﺕ،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻏﻤﺖ،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻣﺸﮑﻠﺖ،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻏﺼﻪ ﺍﺕ،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">هوای ﺷﻬﺮﺕ،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">حتی ﺩﺷﻤﻨﺖ!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻳﮏ <font color="#3366ff">ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺩﻩ</font> ﮐﻪ باشی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻫﻤﻴﺸﻪ <font color="#cc33cc">ﻟﺒﺨﻨﺪ</font>&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">ﺑﺮ ﻟﺐ داری.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﺮ روی جدولهای ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍﻩ میروی.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ، ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ میکنی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻭ ﻗﻄﺮﻩ&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">ﻗﻄﺮﻩ مینوشی.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺁﺩﻡ برفی ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ میکنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺷﺎﻝ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ میبخشی.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6666"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6666">انسانهای ﺳﺎده بوی ﻧﺎﺏ ﺍﻧﺴﺎﻥ میدهند . . .</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/20tv_shutterstock-80943571.jpg" alt="http://uupload.ir/files/20tv_shutterstock-80943571.jpg"></div> text/html 2017-07-21T07:13:11+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان احساس خوب http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4057 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br>آدمیان&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به <font color="#3366ff">لبخندی</font> که به لبها&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">می نشانند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و به <font color="#009900">احساس خوبی</font> که&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بر جان&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">می نهند</span></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و به دردی که از یکدیگر&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff6666" face="Mihan-Nassim">میکاهند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff6666" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc33cc" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;می ارزند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/cslf_sweet-smile-of-little-baby-girl.jpg" alt="http://uupload.ir/files/cslf_sweet-smile-of-little-baby-girl.jpg" width="483" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="301"></div> text/html 2017-07-19T05:41:06+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان روزتون زیبا ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4056 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">امروز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">به آنها که دوستشان دارید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بی بهانه بگویید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">"دوستت دارم"</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بگویید که در <font color="#6600cc">عمق وجودتان</font> جای دارند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بگویید قبل از آنکه دیر بشود...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاهی فرصت باهم بودنمان&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6666">کوتاه‌تر از عمر شکوفه هاست ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b>روزتون زیبا&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9ry9_photo_2017-07-11_01-02-08.jpg" alt="http://uupload.ir/files/9ry9_photo_2017-07-11_01-02-08.jpg"></div> text/html 2017-07-18T05:46:16+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان بهشت همین جاست .. http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4055 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#33cc00">بهشت </font>همین جاست ،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;لازم نیست راه خود را دور کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><font color="#3366ff">بهشت</font> یعنی کمک کردن به دیگران</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">پس قدمی در جهت شادی دیگران برداریم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">حتی با یک<font color="#cc33cc"> لبخند</font>،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">یک <font color="#ff6666">سلام</font> ،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">یک <font color="#6600cc">تماس&nbsp;</font>،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">یک <font color="#33ccff">پیام</font> ،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">یک <font color="#ff6600">دلداری&nbsp;</font>،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;یک &nbsp;دعا</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/3z2_photo_2017-07-10_21-15-08.jpg" alt="http://uupload.ir/files/3z2_photo_2017-07-10_21-15-08.jpg" width="477" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="573"></div> text/html 2017-07-17T06:42:50+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان عشق ورزیدن ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4054 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انسان‌ ها را از دور دوست داشتن،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;كار دشواری نیست …</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دوست داشتن آنهایی كه به ما نزدیك هستند، كار دشواری است!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بخشیدن یك كاسه برنج برای سیر كردن یك گرسنه،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بسی آسان‌تر از كاهش تنهایی و درد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>و رنج انسانی رانده شده در خانه‌ی خودمان است.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>عشق را به خانه‌ی خود بیاورید؛</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چرا كه عشق ورزیدن به یكدیگر را باید از خانه آغاز كنیم…!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>- مادرترزا -</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xo7f_8tto_photo_2017-07-13_14-13-15.jpg" alt="http://uupload.ir/files/xo7f_8tto_photo_2017-07-13_14-13-15.jpg"></div> text/html 2017-07-16T09:23:49+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان غافلگیرش کنید .. http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4053 <div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cd3z_1735184930-parsnaz-ir.jpg" alt="http://uupload.ir/files/cd3z_1735184930-parsnaz-ir.jpg"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">تا میتوانید <font color="#ff6666">غافلگیرش</font> کنید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">درست در لحظه ای که فکرش را هم نمی کند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">مثلِ<font color="#3366ff"> باران</font> وسطِ چله ی تابستان&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><font color="#cc33cc">ذوق کردنش </font>را ببینید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><font color="#33cc00">لبخندش</font> را&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">باور کنید <font color="#ff6666">تمامِ اینها یک دنیا ارزش دارد &nbsp;</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">علی قاضی نظام</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div> text/html 2017-07-16T09:10:02+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان تهمت ! http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4052 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000">" تهمت "</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مثل زغال است!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر نسوزاند، سیاه میکند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی کسی را زخمی میکنی،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیگه بعدش،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نوازش کردنش فقط ،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دردشو بیشتر میکنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff6666">مراقب رفتار و حرفهامون باشیم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-07-15T15:19:35+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان زندگی زیباست ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4051 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">زندگی زیباست ...&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">یک روز ...&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">یک ساعت ...&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">یک دقیقه ...&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6666">&nbsp;هرگز باز نمیگردد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;پس لطفا ؛&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">از جنگ بپرهیز ...&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">از خشم دوری کن ...&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">عاشقانه حرف بزن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">عصرتون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">"سراسر عشق و محبت"</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i8.glitter-graphics.org/pub/1066/1066858pxnpky5nng.gif" alt="http://i8.glitter-graphics.org/pub/1066/1066858pxnpky5nng.gif"></div> text/html 2017-07-15T08:35:50+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان یکی باید آدم را بلد باشد http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4050 <div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><img src="http://uupload.ir/files/00p4_czkr_عکس-نوشته-های-خاص-دخترونه-7.jpg" alt="http://uupload.ir/files/00p4_czkr_عکس-نوشته-های-خاص-دخترونه-7.jpg" width="430" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="430"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff6666" face="Mihan-Nassim">یکی باید باشد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">یکی که آدم را صدا کند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به نام کوچکش صدا کند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">یک جوری که&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33ccff" face="Mihan-Nassim">حالِ آدم را خوب کند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">یک جوری که&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim">هیچ کس دیگر بلدنباشد .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00" face="Mihan-Nassim">یکی باید آدم را بلد باشد....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#33cc00" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">مریم ملک دار</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div> text/html 2017-07-15T08:32:52+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان زندگی جاریست ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4049 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff99ff">زنـدگی جـاریست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff99ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">مـانند <font color="#33ccff">آبـشاری زیبـا</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font color="#33ccff"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">اگر خـودت را رهـا کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">راحـت بـه منـزل می رسی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">تـرس از مـوانـع نـداشتـه بـاش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font color="#33cc00">خـدای تو خـدای عشق است</font>&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff6666">نتــــرس</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7896212896/708974_974GihK5.gif" alt="http://s4.picofile.com/file/7896212896/708974_974GihK5.gif" width="425" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="319"></div> text/html 2017-07-14T06:59:55+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان آدینه بخیر http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4048 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">شاید همه روزها <font color="#ff6666">خوب نباشد&nbsp;</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اما <font color="#3366ff">چیزی خوب</font> در همه‌ی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">روزها وجود دارد…</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/1/4.gif" alt="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/1/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">قدر آدمهایی که&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#009900">دوستتان دارند</font> را بیشتر از</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">چیزهایی که دوستشان&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دارید بدانید…</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/1/4.gif" alt="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/1/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">با هر انسانی چنان رفتار کن&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">که انگار او بخشی از&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#cc66cc">خوشبختی</font> توست…</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/1/4.gif" alt="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/1/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#ffcc00">خوشبخت ترین</font> مخلوق خواهی بود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اگر امروزت را آنچنان <font color="#ff6600">زندگی</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">کنی که گویی ،</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نه فردایی وجود دارد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">برای<font color="#6633ff"> دلهره</font> و نه گذشته‌ای&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">برای <font color="#ff0000">حسرت ...</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/1/4.gif" alt="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/1/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000">تسلیم نشو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#6600cc"><font size="4" face="Mihan-Nassim">آغاز همیشه سخت‌ترین &nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">مرحله است.</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/1/4.gif" alt="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/joda-konandeh/1/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00"><font size="4" face="Mihan-Nassim">امروزت پر از شادی‌های&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">بی علت…</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/glitter/138.gif" alt="http://susawebtools.ir/img/gallery/glitter/138.gif"></div> text/html 2017-07-13T14:54:58+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان آرزو می کنم .. http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4047 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff99ff">آرزو میڪنم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc66cc">نه حسرت ڪَذشته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc33cc">غمڪَینتون ڪنه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#993399">و نه غم آینده نڪَرانتون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6600cc">در حال زندڪَی ڪنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#330099">و لحظه هایتان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc66cc">پر از آرامش باشه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.picturesanimations.com/e/elf/0066.gif" alt="http://www.picturesanimations.com/e/elf/0066.gif"></div> text/html 2017-07-13T14:45:42+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان تلنگر ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4046 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گنجشك&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">از <font color="#3366ff">باران</font> پرسید:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">كارِ تو چیست؟</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#3366ff">باران </font>با <font color="#cc33cc">لطافت</font> جواب داد:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#ff0000">تلنگر زدن</font> به</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">انسان هایی كه <font color="#33ccff">آسمان خدا </font>را از&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;یاد برده اند..</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>عصرتون بخیر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/7920001498/AKSGIF_IR_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_rain38.gif" alt="http://s4.picofile.com/file/7920001498/AKSGIF_IR_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_rain38.gif"></div> text/html 2017-07-12T13:59:32+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان آدم‌های زیبا http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4045 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#cc66cc">آدم‌های زیبا و دوست‌داشتنی،</font>&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به صورت تصادفی به وجود نمی‌‌آیند.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#33ccff">زیباترین و دوست‌داشتنی‌ترین</font> انسانهایی که می‌شناسیم،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">آنهایی هستند که با <font color="#ff0000">شکست</font> آشنا شده‌اند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">آنهایی که<font color="#999900"> رنج</font> را تجربه کرده‌اند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">آنهایی که <font color="#ff6666">از دست دادن</font> را تجربه کرده‌اند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">آنهایی که پس از این رویدادهای دشوار،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دوباره مسیر خود را به سمت <font color="#6600cc">زندگی</font> پیدا کرده‌اند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">این افراد، <font color="#33cc00">زندگی</font> را به شکل متفاوتی می‌فهمند.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;آن را به شکل متفاوتی<font color="#3366ff"> تحسین </font>می‌کنند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و نیز به شکل متفاوتی حس می‌کنند.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به همین دلیل،<font color="#cc33cc"> آرام‌تر</font> می‌شوند و&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#33cc00">دوست داشتن و محبت</font> به دغدغه‌شان تبدیل می‌شود...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/aep6_h5qt_photo_2017-03-25_22-54-03.jpg" alt="http://uupload.ir/files/aep6_h5qt_photo_2017-03-25_22-54-03.jpg" width="435" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="435"></div>