✿ :: متن های زیبا :: ✿ . دنیایی پر از احساس را در اینجا تجربه کنید با تشکر از حمایت شما . . ☆نیــــــــکا☆ツ *** چه زیبا گفت فروغ فرخزاد... دلت❤️ را بتکان اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمیـن بگذار همانجا بماند...؋ـقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربـه را بیرون بکش،قاب کن، و بزن به دیوار دلت❤️... اشتباه کردּن اشتباه نیست در اشتباه ماندنּ اشتباه است. http://nikabazrafshan.mihanblog.com 2018-01-23T23:40:03+01:00 text/html 2018-01-23T04:49:08+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا مثل .. http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4301 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مثل</b><font color="#ff0000" style=""><b> شقایق</b></font><b> زندگی کن</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کوتاه اما <font color="#cc66cc">زیبا</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مثل<font color="#339999"> پرستو</font> کوچ کن</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>فصلی اما <font color="#993399">هدفمند</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مثل <font color="#33cc00">پروانه</font> بمیر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دردناک اما <font color="#cc0000">عاشق</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.desiglitters.com/wp-content/uploads/2012/08/Gleaming-Angel-pic000.gif" alt="گیف"></div> text/html 2018-01-23T04:45:12+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا مہربانی ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4300 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><font color="#cc66cc">مہربانی</font> درڪلام</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><font color="#6633ff">اعتمادبہ ‌نفس</font> ایجاد می ڪند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><font color="#cc33cc">مہربانی</font> در ذهن</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><font color="#009900">ڪمال </font>ایجاد می ڪند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>و <font color="#993399">مہربانی</font> دربخشش</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><font color="#ff0000">عشق</font> ایجاد می ڪند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>امید ڪہ زندگی‌تان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>سرشار ازموفقیت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>و شادیهای روزافرزون گردد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8q6y_n49k_photo_2017-10-13_22-37-22.jpg" alt="عکس"></div> text/html 2018-01-22T12:19:29+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا تا هستی زندگی كن http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4299 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#3366ff"><b>زندگی</b></font> لمس لحظه هاست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; لحظه های بودن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; لحظه های ماندن</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">لحظه های ترس وتنهایی،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">لحظه های<font color="#ff6666"> <b>عشق</b> </font>و<font color="#cc66cc"><b>شیدایی</b></font>،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>تا هستی زندگی كن</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5qas_ga_blog_schumann.jpg" alt="عکس"></div> text/html 2018-01-22T12:17:56+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا یک » در « http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4298 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ylwj_patch2image_(2).jpg" alt="عکس نوشته"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">هر آدمی باید یک » در « داشته باشد .&nbsp;</div></font><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">یک در که هر وقت لازم شد آن را ببندد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و هراس و دلواپسی و هیاهوی دنیای بیرون را&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">پشت ان در بگذارد و برود توی خودش .&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">و فکرِ کارهایِ نکرده و نگرانی آدم های&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">دوروبر و هزار و یک چیز دیگر توویش نیست .&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2018-01-20T13:14:36+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا دعا میکنم .. http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4296 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دعامیڪنم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برای دلهایمان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برای چشمهایمان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برای گریه و خنده هایمان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#33cc00"><b>مهربان خداے من&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>میدانم ڪه تا<font color="#3366ff"> آسمان</font> راهے نیست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی تا <font color="#6600cc">آسمانے شدن </font>راه بسیار است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc33cc"><b>"خودت دست دلمان را بگیر"</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffcc00"><b>فرداتون روشن</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3333ff"><b>شبتون آروم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.desiglitters.com/wp-content/uploads/2012/08/Praying-Angels.gif" alt="گیف"></div> text/html 2018-01-19T12:23:39+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا حضور " خـــدا " http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4295 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">یادمان باشد...&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#33cc00"><b>"خـــدا"</b></font>....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">میهمان<font color="#ffcc00"><b> قلبهای وسیع</b></font> است…</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">قلبـــت را ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">از<font color="#cc0000"><b> نفرت و کینه</b></font><font color="#33ccff"><b> پاک کن</b></font>،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تا سهم بیشتری از</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b>حضور " خـــدا "</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در قلبت داشته بـاشی…</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.desiglitters.com/wp-content/uploads/2012/08/Glitters-Angel-Hairs.gif" alt="گیف"></div> text/html 2018-01-17T09:29:21+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا فقط تو بخند .. http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4294 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/uvwx_731819655-parsnaz-ir.jpg" alt="عکس نوشته"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b>بخنـد ، از 8 میلیارد لـبخند تـوی دنیـا&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b>هیـچکدومش جـای خنـده هاتو نمـی گیـره ،&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b>فقـط تـو بخـند&nbsp;</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div> text/html 2018-01-17T09:18:48+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا پنجره عشق ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4293 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">عمر کوتاه است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">فرصت نگاه کردن از تمام پنجره های<font color="#3366ff"><b> زندگی</b></font> را ندارم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تصمیم گرفته ام فقط از یک پنجره نگاه کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff0000"><b>پنجره عشق</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">چون رو به <font color="#33cc00"><b>خدا</b></font> باز میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">انطرف پنجره هر لحظه <font color="#009900"><b>خدا</b></font> مرا مینگرد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9zy0_photo_2016-12-17_16-06-14.jpg" alt="عکس"></div> text/html 2018-01-15T10:50:28+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا مهربانی http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4292 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در <font color="#33ccff"><b>زمستان</b></font> هم میتوان<font color="#33cc00"><b> بهار</b></font> بود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc66cc"><b>&nbsp;مهربانی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مثل<font color="#3366ff"><b> باران</b></font> است...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; رایگان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اما....<font color="#ffcc00"><b>با ارزش</b></font> !</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">با <font color="#cc33cc"><b>مهربانی</b></font><font color="#6600cc"><b> امید</b></font> را در</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;دلها زنده نگه داریم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/7920006020/2010228Reses2.gif" alt="گیف"></div> text/html 2018-01-15T04:50:11+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا هیچ زنی را نباید کم دوست داشت http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4291 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://miyanali.com/patch2image.php?patch=usr/Terme/gal247.jpg&amp;455473561" alt="عکس نوشته"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niniweblog.com/images/smilies/cut/cut%20%2897%29.gif" alt="جداکننده"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">هیچ زنی را نباید کم دوست داشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">یک زن را یا باید دیوانه وار دوست داشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">یا اصلا دوست نداشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کم دوست داشته شدن برای زنها مرگبار است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://scontent-sea1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s480x480/e35/14310802_300284433670316_1458941129_n.jpg?ig_cache_key=MTMzNzg2OTQxMTEwMDY3NDAyNw%3D%3D.2" alt="عکس نوشته درباره زن"></div> text/html 2018-01-14T10:13:12+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا گاهی .... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4290 <div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">شعر بسیار زیبایی از قیصر امین پور:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاهی بساط عیش خودش جور میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاهی دگر تهیه بدستور میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گه جور میشود خود آن بی مقدمه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گه با دو صد مقدمه ناجور میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاهی تمام شهر گدای تو میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاهی برای خنده دلم تنگ میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاهی دلم تراشه ای از سنگ میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاهی تمام آبی این آسمان ما</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">یکباره تیره گشته و بی رنگ میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاهی نفس به تیزی شمشیر میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">از هرچه زندگیست دلت سیر میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گویی به خواب بود جوانی مان گذشت</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاهی چه زود فرصتمان دیر میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">کاری ندارم کجایی چه میکنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بی عشق سر مکن که دلت پیر میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div> text/html 2018-01-14T06:55:52+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا سانچی غروب کرد http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4289 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>سـانـچی غــروب کـرد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ایـــرانــم تــسلــیت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6bx2_سانچی-1.jpg" alt="عکس نوشته تسلیت ، سانچی غروب کرد"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/w0uu_سانچی-2.jpg" alt="ایران تسلیت"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hdx1_سانچی6.jpg" alt="تسلیت"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-01-13T10:51:57+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا آدم مهربونا .. http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4288 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/a1dj_252512_fu9553.jpg" alt="عکس نوشته"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><font color="#cc66cc">آدم مهربونا</font> یه جمله بین خودشون دارن که میگن :&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">من<font color="#ff6666"> بلد نیستم</font> از دست این آدم ناراحت شم&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div> text/html 2018-01-12T12:20:33+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا شبتون زیبا http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4287 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/2yd8_1053500x500_1462012570698168.jpg" alt="عکس نوشته"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تو این <font color="#3366ff">شب زیبا</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آرزو میڪنم...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مرغ آمین به<font color="#009900"> آرزوهاتون</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آمین بگه...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;تا دلواپسی تو خیالتون نمونه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>و چـہ چیزی از</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#cc66cc">آرامش ناب</font> خوشتر...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3366ff"><b style="">شبتون زیبـا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3366ff"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#3366ff"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.picturesanimations.com/s/stars/23.gif" alt="متحرک"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-01-11T02:30:23+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا راضیم به رضای تو http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4285 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/y0rz_96_abartazeha_com-1709.jpg" alt="عکس نوشته"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#33cc00"><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#33cc00"><br></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#33cc00">الـهـی</font> <font color="#cc0000">راضـیم</font> به<font color="#33ccff"> رضـای</font> <font color="#ffcc00">تـو&nbsp;</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>چـرا که <font color="#3333ff">رضـای تـو</font> <font color="#cc33cc">سـعادت</font> <font color="#ff6666">مـن</font> اسـت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div>