✿ :: متن های زیبا :: ✿ . دنیایی پر از احساس را در اینجا تجربه کنید با تشکر از حمایت شما . . ☆نیــــــــکا☆ツ *** چه زیبا گفت فروغ فرخزاد... دلت❤️ را بتکان اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمیـن بگذار همانجا بماند...؋ـقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربـه را بیرون بکش،قاب کن، و بزن به دیوار دلت❤️... اشتباه کردּن اشتباه نیست در اشتباه ماندنּ اشتباه است. http://nikabazrafshan.mihanblog.com 2017-09-24T10:47:52+01:00 text/html 2017-09-24T06:52:56+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان محرم آمده .. http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4107 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/7995806876/aksgif_ir_emaam_hossin_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%B9_01010.gif" alt="یاحسین"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">قلبها برای آرامش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دستها برای حک کردن عشق بر روی سینه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">عقل در انتظار جنون</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نفس ها به شماره افتاده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">آری <font color="#ff0000">“محرم” </font>آمده . . .</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://seraat3.persiangig.com/image/imam_hussein__s1.jpg" alt="عکس عاشورایی"></div> text/html 2017-09-23T07:01:48+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان امیـــد ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4106 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#3366ff">امید</font> یعنی اینکه بدونی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">برای انجام کارهای بزرگ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">همیشه نمیشه یک</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#ff6666">گام بزرگ</font> برداشت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">گاهی وقت ها هم باید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">یه عالمه <font color="#6600cc">گام کوچیک </font>برداریم !</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/qt46_20zh_photo_2017-03-19_13-30-05.jpg" alt="عکس دختر در جاده" width="420" vspace="0" hspace="0" height="524" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-09-23T06:51:31+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان من عاشق امروزم http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4105 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">من <font color="#ff0000">عاشق</font> امروزم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">چون دیروز رو نمی تونم برگردونم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و شاید فردایی نباشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">امروز<font color="#6600cc"> بهترین لباسم</font> را میپوشم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#cc33cc">بهترین عطرم </font>را میزنم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">برای <font color="#3366ff">عزیزانم</font> گل میخرم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#009900">قشنگ ترین</font> اخلاقم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">استعدادم و شکوهم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">رو هدیه میکنم به <font color="#cc66cc">خانوادم </font>،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#3366ff">دوستانم</font> و <font color="#6666cc">اطرافیانم</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">چقدر کار برای امروز دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">باید امروز رو<font color="#33cc00"><b> زندگی</b></font> کنم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">سلام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc66cc">صبح قشنگتون بخیر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/0g9v_photo_2017-07-11_00-39-59.jpg" alt="عکس زیبا " width="461" vspace="0" hspace="0" height="560" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-09-22T08:56:17+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان بخند تا دنیا به روت بخنده ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4104 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7p5o_happy-profile-amazingir-11.jpg" alt="عکس نوشته"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><font color="#33ccff">خندیدن</font> که خرجی نداره&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">انقدر بخند تا دنیا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">مجبور بشه به روت<font color="#3366ff"> بخنده&nbsp;</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">و بشی <font color="#cc66cc">سوگلی</font> دنیا</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div> text/html 2017-09-20T08:53:37+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان لبخند بزنید http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4103 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#ff0000">غم ها</font> .....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ارزش جنگیدن ندارند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">آنقدر خسته اند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">که با کوچکترین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بی تــــــــــوجـهی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">از پای در میآیند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">آغوشتان را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به روی<font color="#33ccff"> شادیها</font> باز کنید.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و <font color="#cc66cc">لبخند</font> بزنید.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/s6e7_ztnd_photo_2017-04-02_23-33-37.jpg" alt="لبخند بزنید" width="435" vspace="0" hspace="0" height="544" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-09-20T08:47:21+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان هـــوایِ زندگی ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4102 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#3366ff">صمیمیت</font> دلیلی است برای بودن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">ماندن و ادامه مسیر را با هم پیمودن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#3366ff">صمیمیت</font> قلبها را نوازش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">باورها را <font color="#ff0000">پر رنگ</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و حقیقت درون آدمی را نمایان می کند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">پس بیافرین</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">لحظه هایی را که معطر است به بوی <font color="#3366ff">صمیمیت</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و آن هنگام که احساسش کردی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">عمیق تنفسش کن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">که این<font color="#cc66cc"> هـــوایِ زندگی</font> است ..</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/mkdv_4cc28273-29af-4080-85ab-e53b0a30670f.jpg" alt="کودک زیبا" width="491" vspace="0" hspace="0" height="327" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-09-19T16:36:32+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان بهترین چیز.. http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4101 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/fjvt_m7cg_عکس-های-عاشقانه_rouzegar-15.jpg" alt="عکس نوشته"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">داشتن <font color="#33ccff">دوستی</font> که&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">آدم با او احساس <font color="#ff99ff">آرامش</font> کند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">بهترین چیز است :)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2"><br></font></div> text/html 2017-09-19T16:27:14+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان بدون سوال کنارش باش.. http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4100 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">از آدمها نپرسید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">چرا ناراحتن .....!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اشکها و بغضهایشان&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دلیل نخواهید ..!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بغض های ناخواسته</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گریه های بی اراده</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دلیل نمیخواهد ...!!!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بهانه نمیشناسد ...!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">یک دل پر میخواهد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">و یک حس عجیب ...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">که نه او میتواند توضیح دهد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">و نه &nbsp;تو میتوانی درک کنی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">پس&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بدون سوال کنارش باش ...!!!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">همین !!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">روزگارتون خالی از هر <font color="#ff6666">غم و ناراحتی&nbsp;</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">و سرشار از <font color="#cc66cc">خوشی ها و مهربونی ها</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div> text/html 2017-09-18T08:08:23+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان زندگی .... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4099 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#3366ff">زندگے</font> جیره مختصرے است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>مثل یڪ فنجان چاے</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>و ڪنارش<font color="#ff6666"> عشــق</font> است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>مثل یڪ حبه قند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#cc66cc">&nbsp;زندگے</font> را با <font color="#ff0000">عشــق</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp; نوش جان باید کرد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://krasivie-kartinki.ru/images/eda11-01.gif" alt="متحرک" width="267" vspace="0" hspace="0" height="267" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-09-18T07:55:34+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان بایست و زندگی کن .. http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4098 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc66cc">‌دنیا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد...&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#993399">که تا آخر عمر هم بدوی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#6600cc">چیزهای جدیدی هست که هنوز&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330099">میتوانی حسرتشان را بخوری...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366ff">پس یک جاهایی درزندگی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff">ترمز دستیت رابکش،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#33ccff">بایست وزندگی کن</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/15pw_2c1_photo_2017-09-12_00-24-43.jpg" alt="عکس دختر شاد" width="442" vspace="0" hspace="0" height="442" border="0" align="bottom"></div> text/html 2017-09-16T16:52:28+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان دنیا مثل شب زیباست ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4097 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بیا ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﻢ&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺜﻞ شب <font color="#cc66cc">ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ&nbsp;</font></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04css_370646/%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF_m.GIF" alt="شکلک ریز"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺯﻣﯿﻨﺶ ﻫﺴﺖ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻫﻮﺍﯾﺶ ﻫست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#33cc00">ﺧﺪﺍﯾﺶ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ</font> ﺑﺎ ﻣﺎ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺳﺮﻭﺩﯾﻢ&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﻭ ﭼﻘﺪﺭﺑﺎ ﻏﺼﻪ ﺳﺮﮐﺮﺩﯾﻢ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺭﻫﺎﯾﺶ ﮐﻦ ﮐﻤﯽ ﺑﮕﺬﺭ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ﺑﯿﺎ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﺩﻧﯿﺎ</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33ccff">ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04l28_503061/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="شکلک ریز"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">شبتون آروم و در پناه <font color="#33cc00">خدا</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#33cc00"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#33cc00"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04euo_464469/%E6%A3%AE%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB_m.gif" alt="شکلک ریز"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div> text/html 2017-09-12T07:42:41+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان گران باش ! http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4096 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺳﻔﺖ ﺑﭽﺴﺐ !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3366ff"><b>ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻧﻔﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ﺑﻪ ﺣﺮﻓﯽ</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ﺑﻪ ﻧﻘﻠﯽ</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ﺑﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﺍﯼ</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ؛</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﺪ</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺖ</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000"><b>ﻫﺰﺍﺭ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﺪ</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﺪ</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ﺑﮕﺬﺍﺭ <font color="#33cc00">ﺑﻬﺎﯾﺖ</font> ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b>ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﻣﻔﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">ﺭﺍ<font color="#ff6666"> ﻣﻔﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ&nbsp;</font></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><font color="#ff6666">ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ</font>!</span></b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><b><br></b></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffcc00"><b><font size="4" face="Mihan-Nassim">ﮔ</font><font style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">ﺮﺍﻥ ﺑﺎش</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">....</span></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#ffcc33"><b>گران &nbsp;...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><img src="http://pish.ir/upload/uploads/1505202529733.jpg" alt="http://pish.ir/upload/uploads/1505202529733.jpg" width="435" vspace="0" hspace="0" height="540" border="0" align="bottom"></b></div> text/html 2017-09-12T07:36:54+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان خـــدا .... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4095 <div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b style=""><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/cs6d_girls-fantezi-text-photokade-com-2.jpg" alt="http://uupload.ir/files/cs6d_girls-fantezi-text-photokade-com-2.jpg"></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b style="">همیشه به کسی تکیه کنید که&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b style="">خودش به هیچکس تکیه نکرده باشد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b style="">و او کسی نیست غیر از<font color="#33cc00"> خـدا</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b style=""><br></b></font></div> text/html 2017-09-11T08:06:28+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان پل های پشت سر ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4094 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">پل های پشت سرت را&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff6666">خراب نکن!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">متعجب خواهی شد...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">اگربدانی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">بارها ناچار&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;">خواهی بود...</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">از همان رودخانه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan">عبور کنی!!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://www.parsnaz.com/images/2016/05/1269564551-parsnaz-ir.jpg" alt="http://www.parsnaz.com/images/2016/05/1269564551-parsnaz-ir.jpg" width="495" vspace="0" hspace="0" height="291" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2017-09-10T07:57:51+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان اندیشه تان آزاد http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4093 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pish.ir/upload/uploads/1505030567441.jpg" alt="http://pish.ir/upload/uploads/1505030567441.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دانه های پوسیده&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در <font color="#cc6600">اسارت خاک</font> هستند&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">و مغزهای &nbsp;پوسیده در<font color="#ff6666">اسارت خرافات</font>!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">سخت ترین کار دنیا:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">آزاد کردن اسیرانی است که&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff0000">"زنجیرهای خود را &nbsp;می پرستند..."</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">سخت ترین زنجیرها زنجیرهای فکری است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc">اندیشه تان آزاد..</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div>