متن های زیبا . دنیایی پر از احساس را در اینجا تجربه کنید با تشکر از حمایت شما . . ☆نیــــــــکا☆ツ *** چه زیبا گفت فروغ فرخزاد... دلت❤️ را بتکان اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمیـن بگذار همانجا بماند...؋ـقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربـه را بیرون بکش،قاب کن، و بزن به دیوار دلت❤️... اشتباه کردּن اشتباه نیست در اشتباه ماندنּ اشتباه است. http://nikabazrafshan.mihanblog.com 2017-06-22T14:23:00+01:00 text/html 2017-06-22T09:41:56+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان شخـصیـت .. http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4014 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نمک را نمک فروش می‌فروشد ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نان را نانوا ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اما <font color="#cc66cc">شخصیت انسان</font> را کسی نمی‌فروشد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بلکه شخصیت را هر کس برای خودش می سازد و&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#3366ff" face="Mihan-Nassim">درست ساختنش با ارزشتر از هر چیزیست .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و ارزش دادن به شخصیت های عالی،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">یعنی <font color="#6600cc">ارزش دادن به انسانیت .</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/2fy9_5v8y_photo_2017-03-24_16-52-14.jpg" alt="http://uupload.ir/files/2fy9_5v8y_photo_2017-03-24_16-52-14.jpg" width="551" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="637"></div> text/html 2017-06-22T09:36:42+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان قلبی سرشار از عشق http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4013 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">مفیدترین سرمایه انسان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">مغزی پر از دانش نیست...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">بلکه قلبی سرشار از عشق&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">و دستی خواهان یاری رساندن است...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3366ff"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/love/1/10.gif" alt="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/love/1/10.gif"></font></div> text/html 2017-06-21T13:29:24+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان محـبت ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4012 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33cc00" size="4" face="Mihan-Nassim">مُحبّت&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">همه چیز را&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="4" face="Mihan-Nassim">شکست میدهد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و خود شکست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نمی خورد...&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به این جمله اعتقاد داشته باشید ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#33cc00">محبت</font> بر همه چیز غالب است...&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#3366ff">بالاترین قدرت</font> را دارد،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">سنگ را آب میکند و کوه را جابجا...&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اگر روزی به کسی <font color="#33cc00">محبت</font> کردید،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">باور داشته باشید هرگز نخواهد توانست از یاد ببرد....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff" size="4" face="Mihan-Nassim">ماندگارترین اثر هنری انسان محبت است....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هرگز<font color="#cc66cc"> وسعت محبتمان</font> را کم نکنیم...&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff6666" size="4" face="Mihan-Nassim">روزهایتان لبریز از محبت...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/2obx_friendship-hd-wallpaper.jpg" alt="http://uupload.ir/files/2obx_friendship-hd-wallpaper.jpg" border="0" align="bottom" width="533" vspace="0" hspace="0" height="332"></div> text/html 2017-06-21T13:26:44+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان چند سال احساس می کنی ؟ http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4011 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://uupload.ir/files/g59k_174056591-parsnaz-ir.jpg" alt="http://uupload.ir/files/g59k_174056591-parsnaz-ir.jpg" border="0" align="bottom" width="484" vspace="0" hspace="0" height="484"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">اینکه چند سالت است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سن نیست ،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">چند سال را<font color="#ff0000"> احساس میکنی</font> ؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">این سن توست .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2017-06-20T07:17:38+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان حضورتون جاودانه http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4010 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاهی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دلگرمیِ <font color="#33ccff">یک دوست</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">چنان <font color="#cc33cc">معجزه</font> می كند</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گویی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#33cc00">خدا</font> در زمین كنار توست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6666">جاودان باد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">سایه دوستانی که</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff">شادی را علتند نه شریك</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#330099">و غم را شریكند نه دلیل</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">دلتون شاد حضورتون جاودانه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gifportal.ru/data/smiles/cveta-70.gif" alt="http://gifportal.ru/data/smiles/cveta-70.gif"></div> text/html 2017-06-20T07:14:22+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان درهای بسته .. http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4009 <div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim">وقتی در زندگی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim">&nbsp;دری بسته میشود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim">در دیگری باز میشود . . .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim">ولی آنقدر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim">با تاسف به</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim">درهای بسته نگاه می کنیم !!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim">که . . .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim">از درهای باز شده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim">غافل میمانیم . . .</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#6600cc" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/1cyk_gfgfgfg.jpg" alt="http://uupload.ir/files/1cyk_gfgfgfg.jpg" width="553" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="416"></div> text/html 2017-06-17T15:31:39+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان یک نفر اینجا محتاج دعاست ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4008 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#33cc00">خدایا </font>ببخش مرا برای گناهانی که لذتش رفته اما مسئولیتش مانده …</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-63.gif" alt="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-63.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">امشب <font color="#cc33cc">رحمت دوست</font> جاریست</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">مانند <font color="#3366ff">رود</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">نه</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">مانند<font color="#33ccff"> باران</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">اگر دلتان لرزید</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">بغضتان ترکید</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">کسی اینجا</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc66cc">محتاج دعاست</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div></div> text/html 2017-06-17T14:49:02+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان زندگی کنیم .. http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4007 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">بعضی مواقع&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">آنقدر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">برای زندگی میجنگیم،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">که وقتی برای&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">زندگی کردن نداریم...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">پس</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">آرام باشیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">زندگی کنیم و از آن لذت ببریم...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/r5pc_photo_2016-12-27_22-16-36.jpg" alt="http://uupload.ir/files/r5pc_photo_2016-12-27_22-16-36.jpg"></div> text/html 2017-06-17T14:43:34+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان چند جمله زیبا ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4006 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دنیا<font color="#663366"> دو روز</font><font color="#ff6666"> </font>است<font color="#3366ff">&nbsp;</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#3366ff"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#3366ff">یک روز با تو</font>&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#ff0000"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#333399">یک روز بر علیه تو&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc66cc">روزی که با توست مغرور نباش ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#cc33cc">&nbsp;روزی که بر علیه توست ما یوس نباش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در بن بست راه<font color="#33ccff"> اسمان</font> باز است ،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#009900">پرواز را بیاموز.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اگر<font color="#33cc00"> خدا</font> آرزویی را در دلت انداخت،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بدان كه <font color="#3333ff">توانایی</font> رسیدن به آن را در تو دیده است.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هرگز تسلیم نشو هر روز <font color="#cc66cc">معجزه تازه ای</font> اتفاق می افتد.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/osy_o7hk_photo_2017-06-13_17-26-47.jpg" alt="http://uupload.ir/files/osy_o7hk_photo_2017-06-13_17-26-47.jpg"></div> text/html 2017-06-16T09:46:33+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان همچون باران http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4005 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در<font color="#cc33cc"> مهربانی&nbsp;</font>...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;همچون <font color="#33ccff">باران</font> باش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">که در <font color="#3366ff">ترنمش&nbsp;</font>...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#999900">علف هرز </font>و&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#ff0000">گل سرخ</font> یکیست</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload.estekhdamiha.com/images/loffsjb07xxi8vlffp7.gif" alt="http://upload.estekhdamiha.com/images/loffsjb07xxi8vlffp7.gif"></div> text/html 2017-06-16T09:41:38+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان انسان های خوب ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4004 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc66cc">انسانهای خوب&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#33ccff"><font face="Mihan-Nassim" size="4">خوشه های&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">مرواریدند&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">که داشتن&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">آنها&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><font color="#3366ff">ثروت&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">و دیدن آنها</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><font color="#993399"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399">&nbsp; &nbsp; &nbsp;لذت است...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">یک <font color="#6600cc">روز قشنگ</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">یک <font color="#ff6666">دل خوش</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">یک <font color="#009900">لب خندون</font>،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">یک <font color="#6633ff">تن سالم</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دعای من برای هرروزتان.</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/03/www.roozgozar.com-089.gif" alt="http://roozgozar.com/piczibasazi/zibasaz/03/www.roozgozar.com-089.gif"></div> text/html 2017-06-15T18:33:04+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان این منم ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4003 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">این منم بیدار از<font color="#ff0000"> هول گناه</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">می کنم بر<font color="#3366ff"> آسمان شب</font> نگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#993399">این منم</font> از راه دور افتاده ای</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6666">رایگان عمر خود از کف داده ای</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#993399">این منم </font>در دست غفلت ها<font color="#ff0000"> اسیر</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00">ای خدای مهربان دستم بگیر</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D8%B1-38.gif" alt="http://www.dailys.ir/wp-content/uploads/2017/04/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D8%B1-38.gif"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div> text/html 2017-06-13T17:44:00+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان رحمان و رحیم ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4002 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">دستانم &nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">لایق&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">شكوفه هاى&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">اجابت&nbsp;</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">نیستند</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">اما از آنجایى كه<font color="#33cc00"> پروردگارم</font> را</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#33ccff">رحمان و رحیم</font> میشناسم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><font color="#ff6666">بهترینها</font> را در این شب برایتان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;طلب میكنم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/7864344729/AKSGIF_IR_GHADR_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%B4%D8%A8_%D9%82%D8%AF%D8%B1761.gif" alt="http://s4.picofile.com/file/7864344729/AKSGIF_IR_GHADR_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%B4%D8%A8_%D9%82%D8%AF%D8%B1761.gif"></div> text/html 2017-06-12T14:43:37+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان بخشیدن ! http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4001 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاهی،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای<font color="#33ccff"> رها شدن</font> از <font color="#ff0000">زخم های زندگی</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">باید<font color="#cc33cc"> بخشید و گذشت </font>....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">میدانم که بخشیدن کسانی که&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">از آن <font color="#ff0000">زخم ها</font> خورده ایم،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff6666">سخت ترین کار دنیاست....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ولی ،،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">تا زمانی که هر صبح چشمان خود را با <font color="#ff9966">کینه</font> باز کنیم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;و آدمهای ، خاطرات تلخ &nbsp;را زنده نگه داریم و</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در ذهن خود هرروز محاکمه شان کنیم....</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">رنگ<font color="#00cccc"> آرامش</font> را نخواهیم دید !!</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">گاه،،،</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">باید<font color="#3366ff"> چشم ها</font> را بست و از کنار تمام بد بودنها <font color="#33cc00">گذشت</font>...</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4wli_15624387_1221041384646369_2175519244593135616_n.jpg" alt="http://uupload.ir/files/4wli_15624387_1221041384646369_2175519244593135616_n.jpg"></div> text/html 2017-06-12T14:33:56+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com نیکا بزرافشان مهربانی ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4000 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffcc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffcc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffcc00">مهم نیست ظاهرتان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffcc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffcc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffcc00">چگونه است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffcc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffcc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffcc00">مهربانی شما را زیباترین</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffcc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffcc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ffcc00">فرد دنیا میکند</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffcc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffcc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffcc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffcc00"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ffcc00"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6sym_7v1p_photo_2017-06-09_17-13-13.jpg" alt="http://uupload.ir/files/6sym_7v1p_photo_2017-06-09_17-13-13.jpg"></font></div>