مَــتـن هــایِ زیبــــآ چه زیبا گفت فروغ فرخزاد... دلت❤️ را بتکان اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمیـن بگذار همانجا بماند...؋ـقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربـه را بیرون بکش،قاب کن، و بزن به دیوار دلت❤️... اشتباه کردּن اشتباه نیست در اشتباه ماندنּ اشتباه است. http://nikabazrafshan.mihanblog.com 2018-04-22T19:40:13+01:00 text/html 2018-04-22T14:09:59+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com اَدمــیـــن دوران افول ! http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4422 <div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">امیر کبیر چه زیبا گفت:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دوران افول و عقب ماندگی ملت ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">زمانی شروع شد که ؛</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">جای اندیشیدن را <font color="#cc0000">" تقلید "</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">جای تلاش و کوشش را<font color="#006600"> " دعا "</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">جای فکر کردن به آرزوهای بزرگ را<font color="#333399"> " قناعت "</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">جای اراده برای رفتن و رسیدن را <font color="#ff6666">" قسمت "</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">و جای تصمیم عقلانی را <font color="#339999">" استخاره " </font>گرفت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/oaqs_photo_2017-04-21_07-27-38.jpg" alt="عکس"></div> text/html 2018-04-21T14:28:19+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com اَدمــیـــن نـقـش . . . http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4421 <div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niniweblog.com/images/smilies/cut/cut%20%2838%29.gif" alt="جداکننده"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نیامده ایم تا جمع کنیم !</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آمده ایم تا ببخشیم !&nbsp;</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_762794/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%EF%BC%91%E3%81%A4_m.GIF" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آمده ایم تا <font color="#cc66cc">عشق</font> را ،<font color="#3366ff"> ایمان</font> را ، <font color="#6600cc">امید</font> را ،&nbsp;</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/05558_762515/%28%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AA%E3%81%97%29_m.gif" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><font color="#33ccff">دوستی</font> را با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم !</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/053t8_749965/%E6%95%B4%E7%90%86_m.gif" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آمده ایم تا خلئی را پر کنیم که&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>فقط و فقط با وجود ما پر می شود و بس !&nbsp;</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04ctj_536927/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.GIF" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آمده ایم تا نیازی را بر طرف کنیم که&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>فقط و فقط از عهده ی ما بر می آید و بس !&nbsp;</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_763123/%E3%82%9C%2A%E8%A8%98%E5%8F%B7%2A%E3%82%9C_m.gif" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>بی حضور ما <font color="#cc33cc">نمایش با شکوه زندگی</font> چیزی کم داشت ،&nbsp;</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/052mi_737036/%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%B3_m.gif" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آمده ایم تا<font color="#33cc00"> بازیگر خوب صحنه ی زندگی</font> باشیم . . .</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_739677/%E5%90%B9%E3%81%8D%E5%87%BA%E3%81%97%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%EF%BC%91%E3%81%A4_m.gif" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هرکسی دراین زندگی نقشی دارد،</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نقش خود را<font color="#993399"> خوب بازی کنیم</font>،نه اینکه <font color="#ff0000">خوب نقش بازی کنیم</font>.</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/052yv_744930/%E3%81%B3%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A_m.gif" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/m2kb_photo_2016-11-09_01-56-12.jpg" alt="عکس"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پاک کنید <font color="#ff6666">گذشته‌ی تمام شده </font>را&nbsp;</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_761834/%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E5%A4%A7%E6%8E%83%E9%99%A4_m.GIF" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اگر <font color="#333399">عکسی </font>دارید که شما را به عمق <font color="#cc0000">گذشته </font>برمی‌گرداند&nbsp;</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220230/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اگر <font color="#993399">نوشته‌ای</font> از رفته‌ها دارید&nbsp;</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_762174/%E6%96%87%E5%85%B7%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E3%83%A1%E3%83%A2%E5%B8%B3_m.GIF" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اگر <font color="#cc66cc">گلی خشک شده</font> در گلدان گوشه اتاق&nbsp;</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04ctj_536928/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.GIF" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شما را ساعتها به <font color="#ff6666">رویاهای دور تمام شده</font> می‌کشاند...</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04mzs_536742/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB_m.GIF" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>-<font color="#ff0000"> پاک کنید</font>!!!&nbsp;</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_755026/%E3%82%9C%2Ayellow%2A%E3%82%9C_m.gif" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گذشته‌ای که تو را متوقف می‌کند&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مانع از جریان <font color="#3366ff">انرژی های جدید </font>است.&nbsp;</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/051p8_757803/%E5%AE%9F%E5%86%99+%E3%81%AF%E3%83%BC%E3%81%A8_m.gif" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پاک کنید انرژی های صرف شده و تمام شده را</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>راه را برای <font color="#33cc00">انرژی های تازه</font> باز کنید&nbsp;</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/0561y_762460/%E6%A3%AE%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB_m.gif" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>برای <font color="#6600cc">رویاهای تازه&nbsp;</font></b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04ctj_615232/%E3%81%88%E3%82%93%E3%81%B4%E3%81%A4_m.GIF" alt="شکلک"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/0561y_763036/%E3%82%AD%E3%83%A9%E3%82%AD%E3%83%A9_m.gif" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3333ff"><b>آدم های تازه&nbsp;&nbsp;</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/03sbu_220232/%E4%B9%99%E5%A5%B3_m.gif" alt="شکلک"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/05100_762018/%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A0%E3%82%88%E3%80%82%EF%BC%92%E3%81%A4_m.GIF" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>راه را برای <font color="#ffcc00">زندگی تازه‌تر</font> باز کنید.</b></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://gazo.emoji7.jp/img/054ik_754055/%E3%81%AF%E3%83%BC%E3%81%A8_m.gif" alt="شکلک"></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://niniweblog.com/images/smilies/cut/cut%20%2838%29.gif" alt="جداکننده"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-04-21T10:16:03+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com اَدمــیـــن روزی خـواهـد رسیـد کـه .. http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4419 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4406_elhambakhsh.jpg" alt="عکس نوشته"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فقـط بـه ایـن خـاطـر کـه وقـتی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هـر بار کسـی را پـس مـی زنیـد ،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همیـشه دوان دوان بـه سـوی شمـا بـرمی گـردد ،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>او را دسـت کـم نگیـریـد .&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چـون روزی خـواهـد رسیـد کـه دیگـر باز نخـواهد گشـت .&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div> text/html 2018-04-20T15:13:33+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com اَدمــیـــن زنـدگـی http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4418 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ys2_%D8%B9%D8%B4%D9%82-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-3.png" alt="عکس نوشته"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>زنـدگـی همیـن روزی اسـت کـه زود سپـری شـدنـش را آرزو میـکنیم ...&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لبـخند بـه غـم ها و امیـد بـه پایان غـم ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-04-19T12:11:10+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com اَدمــیـــن ردپای خوبان ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4416 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هیچ <font color="#3366ff">بارانی</font> ردپای خوبان را از</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کوچه‌های خاطرات</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نخواهد شست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc33cc"><b>دوست داشتن خوبان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>همیشه گفتنی نیست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گاه<font color="#333399"> سکوتست</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گاه <font color="#cc66cc">نگاه مهربان</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گاه <font color="#33cc00">دعا از دل و جان</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>وگاهی<font color="#ff6666"> یک پیام</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img1.tebyan.net/Big/1391/06/29255226181238253521601424517931153352446.jpg" alt="///"></div> text/html 2018-04-18T13:14:06+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com اَدمــیـــن عصر زیباتون بخیر http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4415 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>عصرتون پر از</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#ff0000"><b>شادۍ هاۍ بی سبب</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>قلبتون<font color="#cc33cc"> مَملُو از مهربانی</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دستتون سرشار از <font color="#6600cc">بخشندگی</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>آرزوهاتون مستجاب</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b>عصر زیباتون بخیر&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/67lo_photo_2017-04-08_04-35-02.jpg" alt="عکس"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-04-17T10:59:03+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com اَدمــیـــن قضاوتم نکن http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4414 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/almk_96_abartazeha_com-1951.jpg" alt="عکس نوشته"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تا موقعی که نتونی چیزایی که به من گذشته&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>رو بگذرونی قضاوتم نکن ،&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه دلیل واسه کارایی که کردم هست&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه دلیلی هست ، که من این شدم ...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div> text/html 2018-04-15T17:41:07+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com اَدمــیـــن شب بخیر http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4413 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>هر شب به <font color="#3366ff">آسمان </font>نگاه می کنم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و می اندیشم...</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در این<font color="#6600cc"> آرامش شب</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>چه بسیار دلها که غمگین و پر اضطرابند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b>خدایا‌</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تو<font color="#cc33cc"> آرام دلشان باش</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b>خدایا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شبم را <font color="#00cccc">با یادت</font> بخیر کن</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/siyv_photo_2018-03-02_09-59-10.jpg" alt="عکس"></div> text/html 2018-04-15T09:14:09+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com اَدمــیـــن باران ... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4412 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><font color="#3366ff">باران</font> این روزها را دوست دارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>گویی در میان صدای قطره هایش</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کسی بر من <font color="#cc66cc">مژده بخشایش</font> می دهد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شاید هم خیالاتی شده ام</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و این فقط<font color="#993399"> اشک حسرت فرشتگان </font>است</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که در ماتم انسان نشدنم فرو می ریزند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از<font color="#cc33cc"> مهربانی</font> <font color="#33cc00">خدای مهربانم</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به دور است نبخشاید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>پس ببار<font color="#3333ff"> باران بخشایش</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#330099"><b>ببار باران ..</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://rosgol.ir/Files/Images/9-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9/1-%DA%AF%D9%84/2-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/rosgol.ir%20(7).gif" alt="گیف" align="bottom" width="308" vspace="0" hspace="0" height="463" border="0"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><div style="font-weight: bold;"><font color="#333399">صدای باران&nbsp;</font></div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style="font-weight: bold;">زیباترین <font color="#33cc00">ترانه خداست&nbsp;</font></div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style="font-weight: bold;">که طنینش<font color="#6633ff"> زندگی</font> را برای ما&nbsp;</div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style="font-weight: bold;">تکرار می کند؛</div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style="font-weight: bold;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7920034301/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%865.gif" alt="گیف" align="bottom" width="302" vspace="0" hspace="0" height="368" border="0"></div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style="font-weight: bold;"><br></div><div style=""><div style=""><b>حسن<font color="#6600cc"> باران</font> این است</b></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b>که زمینی ست، ولی</b></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b><font color="#3333ff">آسمانی</font> شده است</b></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b>و به امداد زمین می آید...&nbsp;</b></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b>مجتبی کاشانی</b></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><b><br></b></div><div style=""><img src="http://www.uplooder.net/img/image/27/7f9763b720774baf4c506cc8366194bc/66443661153874575492.gif" alt="گیف" align="bottom" width="428" vspace="0" hspace="0" height="361" border="0"></div></div></font></div> text/html 2018-04-15T07:46:32+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com اَدمــیـــن با من حرف بزن ! http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4411 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من قدرت حدس زدن احساسات را ندارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اگر از من دلخوری</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با من حرف بزن !</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دوستی‌ها</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با نگفتن‌ها به<font color="#ff0000"> پایان </font>می‌رسد.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3585_photo_2018-04-09_09-47-14.jpg" alt="عکس"></div> text/html 2018-04-14T17:50:33+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com اَدمــیـــن گذشته http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4410 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/m33y_95_abartazeha_ir-765.jpg" alt="عکس نوشته"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه روزی که داری با خـودت فکـر میـکنی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>میفـهمی یه جـایی بایـد گذشـته رو&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تمـوم کنـی وگـرنه آینـده هیـچوقت سـراغت نمـیاد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div> text/html 2018-04-14T13:23:36+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com اَدمــیـــن دوستی .... http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4409 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دوستی مثل بالش میمونه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>وقتی خسته ای بهش</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>&nbsp;تکیه میکنی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>وقتی خوشحالی بهش</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#993399"><b>&nbsp;تکیه میکنی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>وقتی غصه داری روش</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>گریه میکنی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#33cc00"><b>تقدیم به دوستان با وفا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/nfdi_photo_2017-12-02_22-57-06.jpg" alt="عکس"></div> text/html 2018-04-13T10:45:28+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com اَدمــیـــن جمعه http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4408 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>جمعه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>شبیه یک چای آتشی میمانَد</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>که در هوایی <font color="#33ccff">سرد</font> نصیب آدم شده!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>زود تمام میشود اما</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900"><b>عطر و طعم بینظیرش</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آدم را سرحال میکند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>تعجبی ندارد از تمام شدنش</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>اینقدر دلگیر باشیم!</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>نرگس صرافیان طوفان</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div> text/html 2018-04-12T07:35:57+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com اَدمــیـــن روزتون زیبا http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4406 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در هر جغرافیایی هستید</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>جهت ها تفاوتی ندارند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>دامنه های دلتون</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>به سمت <font color="#cc33cc">خوشبختی</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>لحظه هاتون پر از<font color="#6600cc">شادی&nbsp;</font></b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><font color="#6600cc">وموفقیت</font>....</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>ولطف <font color="#33cc00">خدای مهربون‌</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>همراه همیشگی تون</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#3366ff"><b>روزتون زیبا</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/mx6x_photo_2018-04-08_18-16-22.jpg" alt="عکس"></div> text/html 2018-04-10T13:29:24+01:00 nikabazrafshan.mihanblog.com اَدمــیـــن عصر زیباتون بخیر http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4403 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><div><font color="#cc33cc">آرامـش</font> یعنی</div><div><br></div><div>من باشم و <font color="#3333ff">دوستانـی</font></div><div><br></div><div>که چایمان کنار هم یخ کند...</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wfo1_photo_2018-04-08_18-18-23.jpg" alt="عکس"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>در این عصر دل انگیز</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>آرزو میکنم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>کلبه دلاتون</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>همیشه<font color="#cc66cc"> آرام</font> باشه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>و<font color="#ff6666"> شادی </font>و<font color="#009900"> برکت</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>مثل<font color="#3366ff"> باران رحمت</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>از<font color="#33ccff"> آسمان</font> براتون بباره&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#6600cc"><b>عصر زیباتون بخیر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8wyv_photo_2018-04-08_18-29-41.jpg" alt="عکس"></b></div>