✿ :: متن های زیبا :: ✿ . دنیایی پر از احساس را در اینجا تجربه کنید با تشکر از حمایت شما . . ☆نیــــــــکا☆ツ *** چه زیبا گفت فروغ فرخزاد... دلت❤️ را بتکان اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمیـن بگذار همانجا بماند...؋ـقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربـه را بیرون بکش،قاب کن، و بزن به دیوار دلت❤️... اشتباه کردּن اشتباه نیست در اشتباه ماندنּ اشتباه است. tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com 2018-03-24T01:42:34+01:00 mihanblog.com لیله‌الرغائب است ... 2018-03-22T14:13:47+01:00 2018-03-22T14:13:47+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4385 نیکا شب آرزوهاستبیا دعا کنیم برای آن کودکی که در آن سوی پهناور زمینامشب را گرسنه خواهد خوابید.و برای آن بیماری که فردایش را کسی امیدوار نیست.بیا از خدا بخواهیم رنج های آدمی را بکاهد و آرامش او را بیافزایدامشب بزرگی‌ات می‌شود آرزوهایتلیله‌الرغائب است، مراقب آرزوهایت باش . . .التماس دعا
عکس


شب آرزوهاست


بیا دعا کنیم برای آن کودکی که در آن سوی پهناور زمین


امشب را گرسنه خواهد خوابید.


و برای آن بیماری که فردایش را کسی امیدوار نیست.


بیا از خدا بخواهیم رنج های آدمی را بکاهد و آرامش او را بیافزاید

امشب بزرگی‌ات می‌شود آرزوهایت


لیله‌الرغائب است، مراقب آرزوهایت باش . . .
التماس دعا

]]>
شبتون آروم 2018-03-21T12:58:35+01:00 2018-03-21T12:58:35+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4384 نیکا برایت دلخوشی‌های بسیار آرزو می‌کنمتا غمگین که شدی یکی از آن خوشی‌هالبخندی عمیق بر لبت بنشاند دعا می‌کنم همیشه دستت پر باشد ,نه دلتشبتون آروم


برایت دلخوشی‌های بسیار آرزو می‌کنم

تا غمگین که شدی 

یکی از آن خوشی‌ها

لبخندی عمیق بر لبت بنشاند 


دعا می‌کنم همیشه 

دستت پر باشد ,


نه دلتشبتون آروم


گیف
]]>
به زندگیـــــت ﺭﻧــــــﮓ ﺑـــــﺰﻥ ... 2018-03-21T12:47:36+01:00 2018-03-21T12:47:36+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4383 نیکا ‌ به زندگیـــــت ﺭﻧــــــﮓ ﺑـــــﺰﻥ ...ﺯﻧــــﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾــــﯽ " ﻣـــﺪﺍﺩ ﺭﻧـــﮕﯽ " ﺍﺳﺖ!!!ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺷــــﺎﺩﺗﺮﯾﻦ ﺭﻧﮕــــﻬﺎ ﺷــــﺮﻭﻉ ﮐﻨﯽ...ﻧﮕــــﺎﻩ ﻣﻬــــﺮﺑﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺻــــﻮﺭﺗﯽ ﮐﻦ!!!ﺭﻧﮓ ﺳﺒـــﺰ ﺍﻧﺪﯾﺸـــﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺯﯾﺒــــﺎ ﮐﻦ!!!ﺑﻪ ﺧﺎﻃـــــﺮﺍﺕ ﻗﺸﻨﮕـــﺖ، ﺭﻧﮓ ﻧﺎﺭﻧــــﺠﯽ ﺑﺰﻥ!!!ﺑﺎ آﺑـــــﯽ، ﺁﺳــﻤﺎﻥ ﺩﻟــــﺖ ﺭﺍ ﺭﻧـــﮓ ﺁﻣﯿــــﺰﯼ ﮐﻦ!!!ﺑﺎ ﺭﻧـــﮓ ﺯﺭﺩ، ﻗﻠـــﺐ ﻣﻬرﺑــــﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻃـــﻼﯾﯽ ﻭ ﺩﺭﺧﺸــــﺎﻥ ﮐﻦ!!!ﺑﺎﺭﻧﮓ ﻗــــﺮﻣﺰ، ﺣـــﺮﺍﺭﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻬـــﺮ ﻭ ﺩﻭﺳﺘــﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﺪﻩ!!!ﺭﻧـــﮓ ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺯﻧـــﺪﮔﯿﺖ ...ﻧﮕـــﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ
عکس
‌ به زندگیـــــت ﺭﻧــــــﮓ ﺑـــــﺰﻥ ...

ﺯﻧــــﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾــــﯽ " ﻣـــﺪﺍﺩ ﺭﻧـــﮕﯽ " ﺍﺳﺖ!!!

ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺷــــﺎﺩﺗﺮﯾﻦ ﺭﻧﮕــــﻬﺎ ﺷــــﺮﻭﻉ ﮐﻨﯽ...

ﻧﮕــــﺎﻩ ﻣﻬــــﺮﺑﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺻــــﻮﺭﺗﯽ ﮐﻦ!!!

ﺭﻧﮓ ﺳﺒـــﺰ ﺍﻧﺪﯾﺸـــﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺯﯾﺒــــﺎ ﮐﻦ!!!

ﺑﻪ ﺧﺎﻃـــــﺮﺍﺕ ﻗﺸﻨﮕـــﺖ، ﺭﻧﮓ ﻧﺎﺭﻧــــﺠﯽ ﺑﺰﻥ!!!

ﺑﺎ آﺑـــــﯽ، ﺁﺳــﻤﺎﻥ ﺩﻟــــﺖ ﺭﺍ ﺭﻧـــﮓ ﺁﻣﯿــــﺰﯼ ﮐﻦ!!!

ﺑﺎ ﺭﻧـــﮓ ﺯﺭﺩ، ﻗﻠـــﺐ ﻣﻬرﺑــــﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻃـــﻼﯾﯽ ﻭ ﺩﺭﺧﺸــــﺎﻥ ﮐﻦ!!!

ﺑﺎﺭﻧﮓ ﻗــــﺮﻣﺰ، ﺣـــﺮﺍﺭﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﻣﻬـــﺮ ﺩﻭﺳﺘــﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﺪﻩ!!!

ﺭﻧـــﮓ ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺯﻧـــﺪﮔﯿﺖ ...

ﻧﮕـــﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺁﺧـــﺮ ﻋﻤـــﺮ؛

 ﺑﺮﻓــﮏ ﺳﯿـــﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﯿـــﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﻤـــﻞ ﮐﻨﯿﻢ


عکس
]]>
بهار مبارک 2018-03-21T04:17:53+01:00 2018-03-21T04:17:53+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4382 نیکا بهار نمادی است ازآغاز زندگی ، و درخشندگینمادیست ازجوان شدنشاداب و باطراوت شدنزمانیست برایشستن غمها وکدورتهاو پرکردن دلها از عشق و محبتهمیشه بهاری باشیدنوروز یعنیهیچ زمستانیماندنی نیست ...سال نوزندگی نو احساس نو و بهاری شدنتون مبارک پیام نوروز..اینست ....دوست داشته باشیدو زندگی کنید.زمان ،همیشهاز آن شما نیست!!!
جداکننده

بهار نمادی است از

آغاز زندگی ، و درخشندگی

نمادیست از

جوان شدن

شاداب و باطراوت شدن

زمانیست برای

شستن غمها وکدورتها

و پرکردن دلها از عشق و محبتهمیشه بهاری باشید
جداکننده


عکس
جداکننده
نوروز یعنی

هیچ زمستانی

ماندنی نیست ...سال نو

زندگی نو 

احساس نو 


و بهاری شدنتون مبارک 
جداکنندهپیام نوروز..

اینست ....

دوست داشته باشید

و زندگی کنید.


زمان ،

همیشه

از آن شما نیست!!!
جداکننده


عکس

]]>
عید نوروز مبارک 2018-03-20T12:47:10+01:00 2018-03-20T12:47:10+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4381 نیکا پیام نوروز این استدوست داشته باشید و زندگی کنید ، زمان همیشه از آن شما نیست . . .اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی استاما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آوردپس نوروزتان مبارک که سالتان را سرشار از عشق کند . . .سلام به قاصدکهای خبر رسان که محکوم به خبرندو سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقندو سلام به شکوفه هایی که با شکفتن خود خبر از بهار میدهندعید نوروز مبارکبا خوبی‌ها و بدی‌ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد، برگ دیگر
عکس


جداکنندهپیام نوروز این است


دوست داشته باشید و زندگی کنید ، 

زمان همیشه از آن شما نیست . . .


اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است

اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آورد

پس نوروزتان مبارک که سالتان را سرشار از عشق کند . . .


سلام به قاصدکهای خبر رسان که محکوم به خبرند

و سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقند

و سلام به شکوفه هایی که با شکفتن خود خبر از بهار میدهند


عید نوروز مبارکجداکننده

با خوبی‌ها و بدی‌ها، هرآنچه که بود؛ 

برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد، 

برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، 

سالی دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد.
جداکننده


عکس]]>
پیشاپیش عیدتون مبارک 2018-03-20T11:00:39+01:00 2018-03-20T11:00:39+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4379 نیکا  انتهای این قصه‌ سرد و سفیدهمیشه سبز خواهد بود تشكر برای بودن تان در سالی كه گذشت. آرزو برای داشتن تان  در سال آینده.ناب ترین دعاهایم را بر تار خورشید و عرش كبریایی به ودیعه می گذارم، تا همای سعادت بر زندگیتان لانه كند...از خداوند چیزی را برایتان میخواهم، كه جز در خاطر خدا، در باور هیچ كس نمی گنجد...نمیدانم نوروزپایان سال استیا آغاز سالی که درحال آمدن است!تنها ساعاتی مانده به آغاز سال 1397برایتان12 ماه عشق52 هفته آسایش365 روز خوشبختى8760 ساعت سلامتیآرزو
جداکننده

 انتهای این قصه‌ سرد و سفید

همیشه سبز خواهد بود

 تشكر برای بودن تان در سالی كه گذشت.

 آرزو برای داشتن تان  در سال آینده.

ناب ترین دعاهایم را بر تار خورشید و عرش كبریایی به ودیعه می گذارم، 

تا همای سعادت بر زندگیتان لانه كند...

از خداوند چیزی را برایتان میخواهم، كه جز در خاطر خدا، 

در باور هیچ كس نمی گنجد...
جداکننده


نمیدانم نوروز

پایان سال است

یا آغاز سالی که در

حال آمدن است!


تنها ساعاتی مانده به آغاز سال 1397برایتان

12 ماه عشق

52 هفته آسایش

365 روز خوشبختى

8760 ساعت سلامتی


آرزومندم
پیشاپیش عیدتون مبارک
گیفگیفگیف


]]>
هزاران تبریک 2018-03-19T09:28:45+01:00 2018-03-19T09:28:45+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4378 نیکا حتی اگر صدها بهار در بیرون از تو بیاید و برود و همه به هم و از جمله به تو، آن را هزاران بار شادباش گویند،بهار واقعی باید در درون تو متولد شود ؛و بهار را تجربه نخواهی كرد مگر آن كه رخت آگاهی ات نو شود. تا آگاهی ات رشد نكند و جوانه های فهم در تو نشكفد،درخت ذهن ات بارور نمی شود و آرامش میهمان منزل ات نمی گردد. به تقویم ها اعتباری نیست،هرگاهخودت "نو" شدیافکارت "نو" شدروحیه ات "نو" شددیدِ "نو"ئی پیدا کردیآنگاه "نوروزت" مبارککم کم شکوفه های درختانعطر خوش بهار را در شهر&
جداکنندهحتی اگر صدها بهار در بیرون از تو بیاید و برود 

و همه به هم و از جمله به تو، آن را هزاران بار شادباش گویند،

بهار واقعی باید در درون تو متولد شود ؛

و بهار را تجربه نخواهی كرد مگر آن كه رخت آگاهی ات نو شود. 


تا آگاهی ات رشد نكند و جوانه های فهم در تو نشكفد،

درخت ذهن ات بارور نمی شود و آرامش میهمان منزل ات نمی گردد. 
جداکننده


به تقویم ها اعتباری نیست،

هرگاه

خودت "نو" شدی

افکارت "نو" شد

روحیه ات "نو" شد

دیدِ "نو"ئی پیدا کردیآنگاه "نوروزت" مبارک
جداکنندهکم کم
 
شکوفه های درختان

عطر خوش بهار را در شهر 

می پراکنند؛

تو هم عطر عشق و شادی را

با شکوفه های مهربانی

در شهر دل ها پراکنده کنجداکننده


و انتهای این قصه‌ی سرد و سفید


همیشه سبز خواهد بود


تا رسیدن سال نو ، تنها یک سلام خورشید باقی ست . . .هزاران تبریک


گیف
]]>
فروردینis typing... 2018-03-18T06:38:32+01:00 2018-03-18T06:38:32+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4377 نیکا بهمن left....اسفند online....فروردین is typing...پیشاپیش عیدتون مبارکاینک بهارتا دروازه هاى شهر رسیدهو رستاخیز دوباره در گیتى دمیدهومن در دعایی خاضعانهبدرگاه مدبر هستیاحسن الحال رابرای شما آرزو میکنم!هفت سین دوستیسایه خدا سفیدی بختسلامتی همهسیب سرخی برای همه دلهاسعادت و خوشبختیسکه های حلالسرسبزی زندگیتون
جداکننده

بهمن left....

اسفند online....

فروردین is typing...


پیشاپیش عیدتون مبارکجداکنندهاینک بهار

تا دروازه هاى شهر رسیده

و رستاخیز دوباره در گیتى دمیده

ومن در دعایی خاضعانه

بدرگاه مدبر هستی

احسن الحال را

برای شما آرزو میکنم!

جداکننده


هفت سین دوستیسایه خدا 

سفیدی بخت

سلامتی همه

سیب سرخی برای

 همه دلها

سعادت و خوشبختی

سکه های حلال

سرسبزی زندگیتون
گیف
]]>
بنویسیم... از سرِ خط 2018-03-17T13:23:54+01:00 2018-03-17T13:23:54+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4375 نیکا قبل از تحویلِ سال؛كاغذقلمو بنویسیم... از سرِ خط؛ نام  تك تك كسانی كه آمدند و ماندند و شدند دلیلِ لبخندهایمانحالِ خوبمانرویشان حساب كردیم و حسابی سربلندمان كردندپشت و رو یكى بودندادعا نداشتنددوست داشتنشان را ثابت كردندما را براى خودمان میخواستنداینها را نگه دارید!وجودشان را تمدید كنید تا جایگزینِ تمامِ آنهایى باشند كه چشمِ دیدنِ خوشیمان را نداشتند...كه لب بودندكه فقط حرف زدند و در عمل شرمنده مان كردندبعضى ها تازه قدم اند اما وجودشان شرف دارد به قدیمیها...نگهجداکننده

قبل از تحویلِ سال؛

كاغذ

قلم

و بنویسیم...

 از سرِ خط؛

 نام  تك تك كسانی كه 

آمدند و ماندند و شدند دلیلِ لبخندهایمان

حالِ خوبمان

رویشان حساب كردیم و حسابی سربلندمان كردند

پشت و رو یكى بودند

ادعا نداشتند

دوست داشتنشان را ثابت كردند

ما را براى خودمان میخواستند

اینها را نگه دارید!

وجودشان را تمدید كنید تا جایگزینِ تمامِ آنهایى باشند كه 

چشمِ دیدنِ خوشیمان را نداشتند...

كه لب بودند

كه فقط حرف زدند و در عمل شرمنده مان كردند

بعضى ها تازه قدم اند اما وجودشان شرف دارد به قدیمیها...

نگه دارید تمامِ این خوبها را

اینها وجودشان هزاران هزار  بهار است در زندگی


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

جداکننده
بهار می آید تا بگویید :


حتی اگر نمیشود همیشه سبز ماند

ولی میتوان دوباره و دوباره و دوباره 

سبز و پرشکوفه شد....

گیف
]]>
زود باش بــــخـــنــــد 2018-03-17T10:32:34+01:00 2018-03-17T10:32:34+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4376 نیکا بهترینارزان‌ترینزیباترینهمه پسندترینو با کیفیت‌ترین« آرایـــــش » بدون شک لبخند است ،پــــس زود باش بــــخـــنــــد 


بهترین

ارزان‌ترین

زیباترین

همه پسندترین

و با کیفیت‌ترین

« آرایـــــش » 

بدون شک لبخند است ،


پــــس زود باش بــــخـــنــــد 

عکس
]]>
یواش یواش ... 2018-03-16T13:48:13+01:00 2018-03-16T13:48:13+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4374 نیکا سال جدید یواش یواشداره میرسهبراتون از خدا میخوامیواش یواش چرخ روزگاربه کامتون بچرخهیواش یواش به تمام خواسته هاتون برسیدروزهای پایانی سالبوی نوشدن می آید ولی تو همیشهرفیق کهنه ى من بمانآرزویم برایتدرمیان مردمی که میدوند برای زنده بودنآرام قدم برداری برای زندگی کردنبهار پشت در استحالش خریدنی ستآمده تا مبتلا کند...لحظاتتون پر از حس های نابشبتون آروم 
جداکنندهسال جدید یواش یواش

داره میرسه

براتون از خدا میخوام

یواش یواش چرخ روزگار

به کامتون بچرخه

یواش یواش به تمام خواسته هاتون برسید
جداکننده


روزهای پایانی سال

بوی نوشدن می آید 

ولی تو همیشه

رفیق کهنه ى من بمان
آرزویم برایت

درمیان مردمی که میدوند برای زنده بودن

آرام قدم برداری برای زندگی کردن
جداکننده


بهار پشت در است

حالش خریدنی ست

آمده تا مبتلا کند...


لحظاتتون پر از حس های نابشبتون آروم 
گیف
]]>
بهار خواهد آمد 2018-03-15T13:11:34+01:00 2018-03-15T13:11:34+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4373 نیکا دیشب به خودم گفتم: شعور یک گیاه در وسط زمستان، از تابستان گذشته نمی أید، از بهاری می أید که فرا می‌رسد.گیاه به روزهایى که رفته، نمی اندیشد، به روزهایى می اندیشد که می آید، اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد، چرا ما انسان ها باور نداریم که روزی خواهیم توانست به هر آن چه می‌خواهیم، دست یابیم...در سال جدید گیر افتادن تو این بن بست رو براتون آرزو میکنم 


دیشب به خودم گفتم: 

شعور یک گیاه در وسط زمستان، از تابستان گذشته نمی أید، 

از بهاری می أید که فرا می‌رسد.

گیاه به روزهایى که رفته، نمی اندیشد، به روزهایى می اندیشد که می آید، 

اگر گیاهان یقین دارند که بهار خواهد آمد، 

چرا ما انسان ها باور نداریم که روزی 

خواهیم توانست به هر آن چه می‌خواهیم، دست یابیم...
گیف

در سال جدید


شکلک گیر افتادن تو این بن بست رو شکلکبراتون آرزو میکنم شکلک
عکس
]]>
وقت کوچ کردن 2018-03-15T07:11:34+01:00 2018-03-15T07:11:34+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4372 نیکا در آخریــن روزهایزمستانی برایتان دعا میکنمدستتان روزی رسان باشددلواپسی در خیالتان نماندعشـق در دلتان خانه کندو زندگیتان غرق در آرامش باشداسفند داره تموم میشه وقت کوچ کردن بهفروردین رسیده ، وقتبخشیدن و صاف کردندل، پس ببخش اگربانگاهی یا صدایی یازبانی بر دلت زخمی زدم بهارثانیه به ثانیهنزدیک تر می شودبه اندازه ی همه یشکوفه های بهاریبرایتان آرزوهای قشنگ دارم

جداکنندهدر آخریــن روزهای

زمستانی 


برایتان دعا میکنم

دستتان 

روزی رسان باشد

دلواپسی 

در خیالتان نماند

عشـق در دلتان خانه کند

و زندگیتان 

غرق در آرامش باشدجداکننده

اسفند داره تموم میشه 

وقت کوچ کردن به

فروردین رسیده ، وقت

بخشیدن و صاف کردن

دل، پس ببخش اگربا

نگاهی یا صدایی یا

زبانی بر دلت زخمی زدم 
جداکننده
بهار

ثانیه به ثانیه

نزدیک تر می شود


به اندازه ی همه ی

شکوفه های بهاری


برایتان آرزوهای قشنگ دارم
گیف
]]>
آخرین پنج شنبه 2018-03-15T07:08:01+01:00 2018-03-15T07:08:01+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4371 نیکا آخرین پنج شنبه است یادی کنیم از گذشتگانبا نثار کردن فاتحه و صلواتو بخوانیم کلام الله مجیدبرای شادی روح انهاپنجشنبه آخر سال را از یاد نبریمجایشان خالی استبیشتر از هر زمان دیگریدلمان برایشان تنگ استبودند و می دیدند می گفتند می خندیدیم اما حال آنها نیستندو بایک گل و فاتحه ای روحشانرا شاد می کنیم 


آخرین پنج شنبه است 

یادی کنیم از گذشتگان

با نثار کردن فاتحه و صلوات

و بخوانیم کلام الله مجید

برای شادی روح انهاجداکننده


پنجشنبه آخر سال را از یاد نبریم

جایشان خالی است

بیشتر از هر زمان دیگری

دلمان برایشان تنگ است

بودند و می دیدند 

می گفتند می خندیدیم 

اما حال آنها نیستند

و بایک گل و فاتحه ای روحشان

را شاد می کنیم 
عکس
]]>
بهار نزدیکه.. 2018-03-14T10:42:25+01:00 2018-03-14T10:42:25+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4370 نیکا بهار نزدیکه.. و تو باید قبل از هرکاری سبدی برداری و تمام سالهای گذشته رو بریزی داخلش و تکونش بدی و بدی ها رو رد کنی برن پی کارشون و خوبی ها رو نیگه داری تو خونه ی امن دل... قبل از هر خونه تکونی، باید خودتو بتکونی از غم ها... گرد و غبار سالهای دور رو بسپار به تاریخی که رفت و جوونه بزن ، سبز شو و آماده باش برای روزهای خوب پیش روت .. اسفند هر چه سرد، هرچه سخت اما در پی اش بهاری هستدرست مثل زندگی که روزهای سختش هرچه طاقت فرسا اما در


جداکننده

بهار نزدیکه..

 و تو باید قبل از هرکاری سبدی برداری 

و تمام سالهای گذشته رو بریزی داخلش 

و تکونش بدی و بدی ها رو رد کنی برن پی کارشون 

و خوبی ها رو نیگه داری تو خونه ی امن دل... 

قبل از هر خونه تکونی، باید خودتو بتکونی از غم ها...

 گرد و غبار سالهای دور رو بسپار به تاریخی که رفت و جوونه بزن ، سبز شو 

و آماده باش برای روزهای خوب پیش روت ..
گیف
جداکننده
 اسفند هر چه سرد، هرچه سخت 

اما در پی اش بهاری هست

درست مثل زندگی که روزهای سختش هرچه طاقت فرسا اما در گذر است...

آدم ها می آیند با خودشان شوق می آورند، امید و رشته های نازک دلبستگی

رشته ها که طنابی ضخیم شد از ترس به دام افتادن میروند

از آنها کوله باری می ماند پر خاطره و دلبستگانی که در خاطره ها جا می مانند...

فراموشی گره کوری ست که به دست زمان باز میشوداسفندِ رابطه ات در گذر است

خاطره ها را دَرس کن

و بهار را با حال دیگری آغاز کن
گیف

جداکننده


الهی 

این دم عیدی

زندگیتون مثل آب زلال 

دلاتون صاف ، لبخند 

روی لبهاتون ....

زندگیتون شاد...

اوقاتتون بخیر ....

گیفجداکننده


]]>