✿ :: متن های زیبا :: ✿ . دنیایی پر از احساس را در اینجا تجربه کنید با تشکر از حمایت شما . . ☆نیــــــــکا☆ツ *** چه زیبا گفت فروغ فرخزاد... دلت❤️ را بتکان اشتباهاتت وقتی ا؋ـتاد روی زمیـن بگذار همانجا بماند...؋ـقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربـه را بیرون بکش،قاب کن، و بزن به دیوار دلت❤️... اشتباه کردּن اشتباه نیست در اشتباه ماندنּ اشتباه است. tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com 2017-12-14T16:44:39+01:00 mihanblog.com عمرتون بلند .. 2017-12-14T04:52:37+01:00 2017-12-14T04:52:37+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4228 نیکا پاییزی رو دوست دارمكه بارونش فقط برای شستن غمهاتون باشه. عمرتون بلند،آرزوهاتون دست یافتنی،  لبتون خندان، دلتون شاد باد.


پاییزی رو دوست دارم

كه بارونش فقط برای 

شستن غمهاتون باشه


عمرتون بلند،

آرزوهاتون دست یافتنی،  

لبتون خندان، دلتون شاد باد.شکلک ریز متحرک
عکس گل متحرک
]]>
شبتون پر از آرامش ... 2017-12-13T15:55:47+01:00 2017-12-13T15:55:47+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4227 نیکا خدایاتنهایی یعنی بی تو ماندنپس به من ایمانی بده درهرحالی هستم تو را كنارم ببینمدر شادی وغم در تنهایی و خلوت و در خواب و بیداریشبتون پر از آرامش


خدایا

تنهایی یعنی

 بی تو ماندن

پس به من ایمانی بده 

درهرحالی هستم تو را 

كنارم ببینم

در شادی وغم 

در تنهایی و خلوت 

و در خواب و بیداریشبتون پر از آرامش
عکس متحرک
]]>
شبـتون پر از لطف خدا 2017-12-12T14:08:57+01:00 2017-12-12T14:08:57+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4226 نیکا خداوندادنیای آشفته ی درونم راکه تنها از نگاهِ تو پیداستبا لالایی مهربان خود ؛آرام کنبگذار ؛ نزدیک بودنتاز رگ گردن رابه وضوح احساس کنم...شبـتون پر از لطف خداشب بخیر


خداوندا

دنیای آشفته ی درونم را

که تنها از نگاهِ تو پیداست

با لالایی مهربان خود ؛آرام کن

بگذار ؛ نزدیک بودنت

از رگ گردن را

به وضوح احساس کنم...

شبـتون پر از لطف 


خداشب بخیرعکس زیبا
]]>
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ 2017-12-11T12:43:37+01:00 2017-12-11T12:43:37+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4225 نیکا ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺍﺳﺖﺫﻫﻨﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻭ ﺑﺪﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﭘﺮ ﻧﮑﻦﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻗﺸﻨﮕﺸﺎﻥ ﺩﻝ ﻧﺒﻨﺪﻭ ﺍﺯ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻧﺎﺯﯾﺒﺎﯾﺸﺎﻥ ﻧﺮﻧﺞسکوت عاشق در جفای معشوق,یعنی پاس حرمت عشق!


ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ

ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺍﺳﺖ

ﺫﻫﻨﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻭ ﺑﺪﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﭘﺮ ﻧﮑﻦ

ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻗﺸﻨﮕﺸﺎﻥ ﺩﻝ ﻧﺒﻨﺪ

ﻭ ﺍﺯ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻧﺎﺯﯾﺒﺎﯾﺸﺎﻥ ﻧﺮﻧﺞ


سکوت عاشق در جفای معشوق,

یعنی پاس حرمت عشق!
]]>
رشته محبت .. 2017-12-10T11:40:41+01:00 2017-12-10T11:40:41+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4224 نیکا بندی را که پاره شد میشود  گره زدولی همیشه یک گره باقی می ماند...مواظب باشیم رشته محبت بین ما انسانها پاره نشود و نیازی به گره زدن نداشته باشد. 


بندی را که پاره شد 

میشود  گره زد

ولی همیشه 

یک گره باقی می ماند...مواظب باشیم رشته محبت بین ما انسانها 

پاره نشود و نیازی به گره زدن نداشته باشد. 


عکس متحرک
]]>
ساده زندگی کن 2017-12-10T11:32:07+01:00 2017-12-10T11:32:07+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4223 نیکا ساده زندگی کن اما ساده عـــبور نکن از دنیایی که تــنهایــکبار تجربه اش میکنی آرزو دارم دلت از غصه ها خالی شودسهم تو از زندگی یک عمر خوشحالی شود

ساده زندگی کن 

اما ساده عـــبور نکن 

از دنیایی که تــنها

یــکبار تجربه اش میکنی 


آرزو دارم دلت از غصه ها خالی شود

سهم تو از زندگی 

یک عمر خوشحالی شودعکس زیبا
]]>
می گـــذرد .... 2017-12-09T06:33:46+01:00 2017-12-09T06:33:46+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4222 نیکا  از شیخ بهایـے پرسیدندسخت مےڪَذرد ، چه بایدڪرد؟گفت خودت ڪه میڪَویـےسخت مےڪَذرد سخت ڪه نمےماندپس خداروشڪر ڪه میگذرد و نمےمانددیروزت خوب یا بد ڪَذشتو امروز روز دیڪَری استقدری شادی با خود به خانه ببرراه خانه ات را ڪه یاد ڪَرفت فردا با پای خودش مےآید . . .
 از شیخ بهایـے پرسیدند

سخت مےڪَذرد ، چه بایدڪرد؟

گفت خودت ڪه میڪَویـے

سخت مےڪَذرد سخت ڪه نمےماند

پس خداروشڪر ڪه میگذرد و نمےماند

دیروزت خوب یا بد ڪَذشت

و امروز روز دیڪَری است

قدری شادی با خود به خانه ببر

راه خانه ات را ڪه یاد ڪَرفت 

فردا با پای خودش مےآید . . .


عکس زیبا
]]>
شبتون بخیر و شادی 2017-12-08T14:58:24+01:00 2017-12-08T14:58:24+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4221 نیکا دلــــهای پاك ...خطا نمی كنندسادگی می كنندسادگیپاكترین خـــطای دنیاستشبتون بخیر و شادی


دلــــهای پاك ...

خطا نمی كنند

سادگی می كنند


سادگی

پاكترین 

خـــطای دنیاستشبتون بخیر و شادی


گیف
]]>
نگاهتون به زندگی عاشقانه 2017-12-08T14:46:05+01:00 2017-12-08T14:46:05+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4220 نیکا قدرتِ تودر كنترل و انتخابِ نگاهِ توبه دنیاست .این نیرو را هرگز....دست كم نگیربه جاىپنجره ترس !!!پنجره عشق را انتخاب كن.نگاهتون به زندگیعاشقانه


قدرتِ تو

در كنترل و انتخابِ

 نگاهِ تو

به دنیاست .

این نیرو را هرگز....

دست كم نگیر

به جاى

پنجره ترس !!!

پنجره عشق را انتخاب كن.نگاهتون به زندگی

عاشقانه
http://uupload.ir/files/m82a_photo_2017-07-10_21-07-21.jpg
]]>
فرداتون سپید 2017-12-07T14:11:09+01:00 2017-12-07T14:11:09+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4219 نیکا بار الهابه حق خوبیبه حق بزرگیبه حق انصافبه حق حقانیتبه حق مهربانیبه حق عشقبهترین ها را برای،همه دوستانم مقدر بفرما  فرداتون سپید⭐️شبتون بخیر⭐️


بار الها


به حق خوبی

به حق بزرگی

به حق انصاف

به حق حقانیت

به حق مهربانی

به حق عشق

بهترین ها را برای،

همه دوستانم

 مقدر بفرما


  
فرداتون سپید


⭐️شبتون بخیر⭐️
گیف
]]>
از تو نگذشته .. 2017-12-07T14:07:20+01:00 2017-12-07T14:07:20+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4218 نیکا هیچ چیز از تو نگذشتہ استاگر بہ عشق نیاز دارے، عاشق شوبا صداے بلند قہقہہ بزنرنگہاے شاد بپوشتا وقتے زنده اےهیچ چیز از تو نگذشتہ استزندگے کن و از عدد شناسنامہ اتخجالت نکش....‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‍‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‎‌‌‌‌‌‌‌‍‎‌‌ ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌
هیچ چیز از تو نگذشتہ است


اگر بہ عشق نیاز دارے، عاشق شو


با صداے بلند قہقہہ بزن


رنگہاے شاد بپوشتا وقتے زنده اے


هیچ چیز از تو نگذشتہ است


زندگے کن و از عدد شناسنامہ ات


خجالت نکش....
‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‍‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‎‌‌‌‌‌‌‌‍‎‌‌ ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌http://uupload.ir/files/ie7t_12-sfaturi-pentru-o-mai-bună-igienă-a-vieții.jpg
]]>
شبتون اروم 2017-12-06T15:43:01+01:00 2017-12-06T15:43:01+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4216 نیکا در این شب دل انگیزاز خدای مهربانبرایتان،یک حس قشنگ،یک شادی بی دلیل،یک نفس عطرخدا،یک بغل یاد دوست،یه دنیا ،ارزوی خوب،و آرامش را خواستارمدر این شب دل انگیز

از خدای مهربان

برایتان،

یک حس قشنگ،

یک شادی بی دلیل،

یک نفس عطرخدا،

یک بغل یاد دوست،

یه دنیا ،ارزوی خوب،

و آرامش را خواستارمتصویر متحرک زیبا
]]>
یه متن فوق العاده .. 2017-12-06T03:31:36+01:00 2017-12-06T03:31:36+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4215 نیکا هیچكس را در زندگی مقصر نمی دانم...از خوبان "خاطره" و از بدان "تجربه"میگیرم...!بدترین ها "عبرت" میشوند...! وبهترین ها"دوست"حرف اشتباهیست كه میگویند...با هر كس باید مثل خودش رفتار كرد.اگر چنین بود!!!از منیت و شخصیت هر كس چیزى باقى نمیماند.هركس هر چه به سرم آورد فقط خودم میباشماگر جواب هر جفایى بدى بود،داستان زندگی ما خالى از آدم های خوب بود.اگر همان اندك مهربانیم را از بر نشدند.اگر خوبى كردم و بدى دیدمكنار میکشم!!! اما بد نمیشوم...زیرا این تنها كاریست كه از دستم بر میاید.مهم


هیچكس را در زندگی مقصر نمی دانم...

از خوبان "خاطره" 

و از بدان "تجربه"

میگیرم...!

بدترین ها "عبرت" میشوند...! 

وبهترین ها"دوست"

حرف اشتباهیست كه میگویند...

با هر كس باید مثل خودش رفتار كرد.

اگر چنین بود!!!

از منیت و شخصیت هر كس چیزى باقى نمیماند.

هركس هر چه به سرم آورد فقط خودم میباشم

اگر جواب هر جفایى بدى بود،

داستان زندگی ما خالى از آدم های خوب بود.

اگر همان اندك مهربانیم را از بر نشدند.

اگر خوبى كردم و بدى دیدم

كنار میکشم!!! 

اما بد نمیشوم...

زیرا این تنها كاریست كه از دستم بر میاید.

مهم نیست با من چه كردند.

من قهرمان زندگی خودم می مانم

من آدم خوبه ى زندگی خودم میباشم

با وجدانم آسوده میخوابم

سرم را پیش خدایم بالا میگیرم

و بخاطر همه چیز شاکر میباشم..

. . 

زندگی تولد دارد . . .

زندگی مرگ دارد . . .

زندگی عهد دارد . . .

زندگی پیمان دارد . . .

زندگی حساب دارد . . .

زندگی کتاب دارد . . .

زندگی خوب دارد . . .

زندگی بد دارد . . .

زندگی اصول دارد . . .

زندگی قانون دارد . . .

زندگی تاوان دارد . . .

زندگی امتحان دارد
http://uupload.ir/files/3ubj_12383135_1577268552594066_358243393_n.jpg
]]>
حرف ها ... 2017-12-06T03:25:52+01:00 2017-12-06T03:25:52+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4214 نیکا می گویند حرف ها هم دست دارند !دست های بلندی كه گاهی گلویی را می فشارند و نفس می گیرند .می گویند حرف ها هم پا دارند !پاهای بزرگی كه گاهی جایشان را روی دلی می گذارند و برای همیشه می مانند .می گویند حرف ها هم چشم دارند !چشم های سیاهی كه گاهی به چشم های دیگران نگاه می كنند و آنها را در شرمی بیکران فرو می برند .می گویند حرف ها هم ...جان دل ؛ زنهار حرف های تو اینگونه مباد .باور کنی یا نه ، سنجیده سخن گفتن از سکوت هم دشوار تر است


می گویند حرف ها هم دست دارند !

دست های بلندی كه گاهی گلویی را می فشارند و نفس می گیرند .


می گویند حرف ها هم پا دارند !

پاهای بزرگی كه گاهی جایشان را روی دلی می گذارند و برای همیشه می مانند .می گویند حرف ها هم چشم دارند !

چشم های سیاهی كه گاهی به چشم های دیگران 

نگاه می كنند و آنها را در شرمی بیکران فرو می برند .


می گویند حرف ها هم ...جان دل ؛ زنهار حرف های تو اینگونه مباد .


باور کنی یا نه ، سنجیده سخن گفتن از سکوت هم دشوار تر است
]]>
خوشبختی چیست ؟ 2017-12-05T03:40:28+01:00 2017-12-05T03:40:28+01:00 tag:http://nikabazrafshan.mihanblog.com/post/4213 نیکا خوشبختی سه ستون دارد فراموش کردن تلخی های دیروزغنیمت شمردن شیرینی های امروزامیدواری به فرصت های فردا 

عکس نوشتهخوشبختی سه ستون دارد


 فراموش کردن 

تلخی های دیروز


غنیمت شمردن 

شیرینی های امروز


امیدواری به 

فرصت های فردا 
]]>